آخرین اخبار ویزای مهارتی ( دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا ) -گزارش راند مارچ ۲۰۱۹

 

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند نهم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به مارچ ۲۰۱۹ را منتشر کرد. بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند نیز ۱۵۰۰ دعوت نامه برای ویزاهای مستقل شامل ۱۸۹ و ۴۸۹  فامیلی صادر شد. تعداد دعوت نامه به نسبت دور قبلی تغییری نداشته است. متاسفانه کف امتیاز رشته های غیر پرو راتا ۵ امتیاز افزایش پیدا کرد و به امتیاز ۷۵ رسید. رشته های پرو راتا نیز تغییراتی داشته اند که در این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسر فامیلی اقدام کرده اند نیز حداقل امتیاز برای این نوع ویزا به ۸۵ افزایش پیدا کرد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می باشد. برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ ایالتی دعوت نامه ها توسط هر ایالت صادر می شود و آمار آنها در این گزارش نمی باشد. برای اینکه از از صف انتظار خود آگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non- Pro rata از ۷۰ به ۷۵ افزایش پیدا کردند. صف انتظار روی این ویزاها با ۷۵ امتیاز کمتر از ۲ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش به نسبت دور قبلی داشته ایم.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در یک سال آینده داشته باشند. افرادی که با ۷۰ امتیاز در صف اتتظار هستند باید منتظر اخبار سال آینده از جولای ۲۰۱۹ به بعد باشند تا در صورت افزایش دعوت نامه ها بتوانند شرایط خود را بهتر کنند. با شرایط فعلی حداقل ۴ ماه باید صبر کرد تا مشخص شود صف جدید چگونه تشکیل خواهد شد. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: تغییری نداشته است.

پیش بینی:
افراد ۸۵ امتیازی حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۶ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۰ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۹ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: صف ۱ ماه افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۱۲ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

آخرین وضعیت:
کف امتیار ۷۵ و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه ۴ با امتیاز فوق ۴ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی حدود ۱ ماه افزایش داشته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۶ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۷۵ است با حدود ۲ ماه زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: صف ۲۰ روز افزایش داشته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۳ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۷۵ است با صف انتظار ۵ ماه

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: صف حدود ۱ ماه افزایش داشته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۶ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ حداقل ۱۵ماه زمان انتظار خواهند داشت.

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ظبق گزارش آخرین راند ۷۵ است و زمان انتظار برای دعوت ۶ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: تغییر نکرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۷ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ حداقل  ۱۶ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

 

آخرین وضعیت:
کف امتیاز ۷۵ با صف دو ماهه

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: حدود ۱۵ روز افزایش زمان انتظار به نسبت دور قبلی

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۳ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۸ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ حداقل ۱۵ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ۷۵ بوده است و صف انتظار در این امتیاز ۱ ماه می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییر نکرده است.
تغییر صف انتظار: تغییری نداشته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۱ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۶ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ حداقل ۱۲ماه زمان انتظار خواهند داشت.

برای دریافت ویزای تخصص استرالیا نیاز به کسب ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی دارید. اگر می خواهید شرایط خود را برای دریافت دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا سنجش کنید از طریق فرم آنلاین ارزیابی و امتیاز شماری می توانید به راحتی امتیاز خود را شمارش نموده و یا برای دریافت مشاوره، از بخش تماس با ما  میتوانید با کارشناسان ویزاپیک هماهنگی نمایید.

مرجع خبر: سایت اداره مهاجرت استرالیا