جلسه مستقیم با وکیل مهاجرت

مصطفی هماپور - وکیل مهاجرت

  • با تشکر از شرکت شما در وبینار ویزای کارآفرینی استرالیا
  • هدیه اول را برای شما ایمیل کردیم. اما حالا وقت دریافت هدیه دوم شما است.
  • روز و ساعت جلسه خود را با وکیل مهاجرت به استرالیا انتخاب کنید.
  • اگر هنوز نمی توانید تصمیم گیری کنید، عجله نکنید و در این جلسه شرکت کنید.
  • در این گپ گروهی مسايل و دغدغه های خودتان را مطرح کنید و آزاد به بحث و گفتگو بپردازید.
  • فشاری برای تصمیم گیری روی شما نخواهد بود.