لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا1396/1/30 13:15:33

لیست مشاغل جدید استرالیا

لیست مشاغل استرالیا
همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند.

لیست مشاغل جدید مورد نیاز ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ استرالیا طبق لایحه (LIN 19/051) در تاریخ یازدهم جولای مارچ ۲۰۱۹ آپدیت شد. در لیست بلند مدت MLTSSL که برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ اسپانسر فامیلی  و ۴۸۵ می باشد ۲۱۲ رشته موجود است. در لیست کوتاه مدت STSOL برای ویزای ۱۹۰ تعداد ۴۲۷ رشته و برای ویزای ۴۸۹ اسپانسر ایالتی تعداد ۵۰۴ رشته موجود است. 

تغییرات در لیست مشاغل استرالیا ۲۰۱۹

کد رشتهعنوان شغلیسازمان ارزیابی۱۸۹مستقل و ۴۸۹ اسپانسر ایالتی۱۹۰ اسپانسر ایالتی۴۸۹ اسپانسر ایالتی
133111construction project managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133211engineering manager(a) Engineers Australia; or
(b) AIM
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134111child care centre managerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134212nursing clinical directorANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134213primary health organisation managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134214welfare centre managerACWA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139911arts administrator or managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139912environmental managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
211112dancer or choreographerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
211212music directorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
211213musician (instrumental)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212111artistic directorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221111accountant (general)(a) CPAA; or
(b) CAANZ; or
(c) IPA
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221112management accountant(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221113taxation accountant(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221213external auditor(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221214internal auditorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224111actuaryVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224113statisticianVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224311economistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224511land economistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224512valuerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224711management consultantVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232111architectAACA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232112landscape architectVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232212surveyorSSSI۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232213cartographerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232214other spatial scientistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233111chemical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233112materials engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233211civil engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233212geotechnical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233213quantity surveyorAIQS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233214structural engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233215transport engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233311electrical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233411electronics engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233511industrial engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233512mechanical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233513production or plant engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233611mining engineer (excluding petroleum)Engineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233612petroleum engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233911aeronautical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233912agricultural engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233913biomedical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233914engineering technologistEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233915environmental engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233916naval architectEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
233999engineering professionals (nec)Engineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234111agricultural consultantVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234112agricultural scientistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234113foresterVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234211chemistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234212food technologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234312environmental consultantVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234313environmental research scientistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234399environmental scientist (nec)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234412geophysicistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234413hydrogeologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234511life scientist (general)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234513biochemistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234514biotechnologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234515botanistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234516marine biologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234517microbiologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234518zoologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234599life scientists (nec)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234611medical laboratory scientistAIMS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234711veterinarianAVBC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234911conservatorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234912metallurgistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234913meteorologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234914physicistVETASSESS/ACPSEM۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234999natural and physical science professionals (nec)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241111early childhood (pre‑primary school) teacherAITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241411secondary school teacherAITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241511special needs teacherAITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241512teacher of the hearing impairedAITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241513teacher of the sight impairedAITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241599special education teachers (nec)AITSL۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
242111university lecturerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251211medical diagnostic radiographerASMIRT۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251212medical radiation therapistASMIRT۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251213nuclear medicine technologistANZSNM۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251214sonographerASMIRT۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251411optometristOCANZ۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251912orthotist or prosthetistAOPA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252111chiropractorCCEA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252112osteopathAOAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252411occupational therapistOTC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252511physiotherapistAPC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252611podiatristANZPAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252711audiologistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252712speech pathologistSPA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253111general practitionerMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253311specialist physician (general medicine)MedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253312cardiologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253313clinical haematologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253314medical oncologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253315endocrinologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253316gastroenterologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253317intensive care specialistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253318neurologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253321paediatricianMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253322renal medicine specialistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253323rheumatologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253324thoracic medicine specialistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253399specialist physicians (nec)MedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253411psychiatristMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253511surgeon (general)MedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253512cardiothoracic surgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253513neurosurgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253514orthopaedic surgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253515otorhinolaryngologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253516paediatric surgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253517plastic and reconstructive surgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253518urologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253521vascular surgeonMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253911dermatologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253912emergency medicine specialistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253913obstetrician and gynaecologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253914ophthalmologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253915pathologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253917diagnostic and interventional radiologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253918radiation oncologistMedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253999medical practitioners (nec)MedBA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254111midwifeANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254411nurse practitionerANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254412registered nurse (aged care)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254413registered nurse (child and family health)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254414registered nurse (community health)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254415registered nurse (critical care and emergency)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254416registered nurse (developmental disability)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254417registered nurse (disability and rehabilitation)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254418registered nurse (medical)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254421registered nurse (medical practice)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254422registered nurse (mental health)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254423registered nurse (perioperative)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254424registered nurse (surgical)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254425registered nurse (paediatrics)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254499registered nurses (nec)ANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261111ICT business analystACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261112systems analystACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261211multimedia specialistACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261311analyst programmerACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261312developer programmerACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261313software engineerACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261399software and applications programmers (nec)ACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
262112ICT security specialistACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263111computer network and systems engineerACS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263311telecommunications engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263312telecommunications network engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
271111barristera legal admissions authority
of a State or Territory
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
271311solicitora legal admissions authority
of a State or Territory
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272311clinical psychologistAPS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272312educational psychologistAPS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272313organisational psychologistAPS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272399psychologists (nec)APS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272511social workerAASW۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312211civil engineering draftsperson(a) Engineers Australia; or
(b) VETASSESS
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312212civil engineering technicianVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312311electrical engineering draftspersonEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312312electrical engineering technicianTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313211radio communications technicianTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313212telecommunications field engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313213telecommunications network plannerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313214telecommunications technical officer
or technologist
Engineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
321111automotive electricianTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
321211motor mechanic (general)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
321212diesel motor mechanicTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
321213motorcycle mechanicTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
321214small engine mechanicTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
322211sheetmetal trades workerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
322311metal fabricatorTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
322312pressure welderTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
322313welder (first class)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323211fitter (general)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323212fitter and turnerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323213fitter‑welderTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323214metal machinist (first class)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323313locksmithTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
324111panelbeaterTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
331111bricklayerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
331112stonemasonTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
331211carpenter and joinerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
331212carpenterTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
331213joinerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
332211painting trades workerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
333111glazierTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
333211fibrous plastererTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
333212solid plastererTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
333411wall and floor tilerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
334111plumber (general)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
334112airconditioning and mechanical services plumberTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
334113drainerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
334114gasfitterTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
334115roof plumberTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
341111electrician (general)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
341112electrician (special class)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
341113lift mechanicTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342111airconditioning and refrigeration mechanicTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342212technical cable jointerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342313electronic equipment trades workerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342314electronic instrument trades worker (general)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342315electronic instrument trades worker (special class)TRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
351311chefTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
361112horse trainerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
394111cabinetmakerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399111boat builder and repairerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399112shipwrightTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452316tennis coachVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452411footballerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121212flower growerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121215grape growerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121221vegetable grower (Aus)/market gardener (NZ)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121311apiaristVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121321poultry farmerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
131112sales and marketing managerAIM۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
131113advertising managerAIM۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
132111corporate services managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
132211finance manager(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
132311human resource managerAIM۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
132511research and development managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133411manufacturerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133511production manager (forestry)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133512production manager (manufacturing)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133513production manager (mining)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133611supply and distribution managerAIM۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134299health and welfare services managers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134311school principalVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134499education managers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
135112ICT project managerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
135199ICT managers (nec)ACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139913laboratory managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139914quality assurance managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139999specialist managers (nec) except:
(a) ambassador; or
(b) archbishop; or
(c) bishop
VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
141111cafe or restaurant managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
141311hotel or motel managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
141999accommodation and hospitality managers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149212customer service managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149311conference and event organiserVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149413transport company managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149913facilities managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
211299music professionals (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
211311photographerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212212book or script editorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212312director (film, television, radio or stage)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212314film and video editorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212315program director (television or radio)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212316stage managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212317technical directorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212318video producerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212411copywriterVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212412newspaper or periodical editorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212413print journalistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212415technical writerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212416television journalistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
212499journalists and other writers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
221211company secretaryVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222111commodities traderVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222112finance brokerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222113insurance brokerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222199financial brokers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222211financial market dealerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222213stockbroking dealerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222299financial dealers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222311financial investment adviserVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
222312financial investment managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
223112recruitment consultantVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
223211ICT trainerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224112mathematicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224212gallery or museum curatorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224213health information managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224214records managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224611librarianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224712organisation and methods analystVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224914patents examinerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224999information and organisation
professionals (nec)
VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225111advertising specialistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225113marketing specialistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225211ICT account managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225212ICT business development managerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225213ICT sales representativeVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225311public relations professionalVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225499technical sales representatives (nec)
including education sales representatives
VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232311fashion designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232312industrial designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232313jewellery designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232411graphic designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232412illustratorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232414web designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232511interior designerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232611urban and regional plannerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234411geologistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241213primary school teacherAITSL۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
241311middle school teacher (Aus) /
intermediate school teacher (NZ)
AITSL۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249111education adviserVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249211art teacher (private tuition)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249212dance teacher (private tuition)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249214music teacher (private tuition)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249299private tutors and teachers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
249311teacher of English to speakers of other languagesVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251111dietitianDAA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251112nutritionistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251312occupational health and safety adviserVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251412orthoptistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251511hospital pharmacistAPharmC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251512industrial pharmacistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251513retail pharmacistAPharmC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251911health promotion officerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251999health diagnostic and promotion
professionals (nec)
VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252211acupuncturist
Chinese Medicine Board of Australia
۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252213naturopathVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252214traditional Chinese medicine practitioner
Chinese Medicine Board of Australia
۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252299complementary health therapists (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252311dental specialistADC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253112resident medical officerMedBA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254211nurse educatorANMAC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254212nurse researcherANMAC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
254311nurse managerANMAC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261212web developerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
261314software testerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
262111database administratorACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
262113systems administratorACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263112network administratorACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263113network analystACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263211ICT quality assurance engineerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263212ICT support engineerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263213ICT systems test engineerACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
263299ICT support and test engineers (nec)ACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
271299judicial and other legal professionals (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272111careers counsellorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272112drug and alcohol counsellorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272113family and marriage counsellorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272114rehabilitation counsellorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272115student counsellorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272199counsellors (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272314psychotherapistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272412interpreterNAATI۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272499social professionals (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272612recreation officerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272613welfare workerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311211anaesthetic technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311212cardiac technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311213medical laboratory technicianAIMS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311215pharmacy technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311299medical technicians (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311312meat inspectorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311399primary products inspectors (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311411chemistry technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311412earth science technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311413life science technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311499science technicians (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312111architectural draftspersonVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312113building inspectorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312199architectural, building and
surveying technicians (nec)
VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312512mechanical engineering technicianTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312912metallurgical or materials technicianVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312913mine deputyVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313111hardware technicianTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313112ICT customer support officerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313113web administratorACS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
313199ICT support technicians (nec)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
322113farrierTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323111aircraft maintenance engineer (avionics)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323112aircraft maintenance engineer (mechanical)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323113aircraft maintenance engineer (structures)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323299metal fitters and machinists (nec)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323314precision instrument maker and repairerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
323412toolmakerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
324211vehicle body builderTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
324212vehicle trimmerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
333311roof tilerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342311business machine mechanicTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342411cabler (data and telecommunications)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342413telecommunications linesworkerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
351111bakerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
351112pastrycookTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
351211butcher or smallgoods makerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
351411cookTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
361111dog handler or trainerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
361199animal attendants and trainers (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
361311veterinary nurseVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362111floristTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362211gardener (general)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362212arboristTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362213landscape gardenerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362311greenkeeperTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
391111hairdresserTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
392111print finisherTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
392311printing machinistTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
393213dressmaker or tailorTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
393311upholstererTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
394211furniture finisherTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
394213wood machinistTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
394299wood machinists and other
wood trades workers (nec)
TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399213power generation plant operatorTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399411jewellerTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399512camera operator (film, television or video)TRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399514make up artistTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399516sound technicianTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399599performing arts technicians (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399611signwriterTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411111ambulance officerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411112intensive care ambulance paramedicVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411213dental technicianTRA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411311diversional therapistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411411enrolled nurseANMAC۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411611massage therapistVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411711community workerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411712disabilities services officerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411713family support workerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411715residential care officerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411716youth workerACWA۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452311diving instructor (open water)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452312gymnastics coach or instructorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452313horse riding coach or instructorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452314snowsport instructorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452315swimming coach or instructorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452317other sports coach or instructorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452321sports development officerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452499sportspersons (nec)VETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
511111contract administratorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
511112program or project administratorVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
599612insurance loss adjusterVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
611211insurance agentVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
639211retail buyerVETASSESS۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121111aquaculture farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121211cotton growerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121213fruit or nut growerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121214grain, oilseed or pasture grower (Aus)/
field crop grower (NZ)
VETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121216mixed crop farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121217sugar cane growerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121299crop farmers (nec)VETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121312beef cattle farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121313dairy cattle farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121314deer farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121315goat farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121316horse breederVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121317mixed livestock farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121318pig farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121322sheep farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121399livestock farmers (nec)VETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
121411mixed crop and livestock farmerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
131114public relations managerAIM۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
132411policy and planning managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133112project builderVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
133612procurement managerAIM۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134211medical administratorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
134412regional education managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
139915sports administratorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
141211caravan park and camping ground managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
142115post office managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149111amusement centre managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149112fitness centre managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149113sports centre managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149912cinema or theatre managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
149914financial institution branch managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
223111human resource adviserVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
223113workplace relations adviserVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224412policy analystVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
224912liaison officerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
225112market research analystVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
231111aeroplane pilotCASA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
231113flying instructorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
231114helicopter pilotCASA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
231213ship’s masterAMSA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
232413multimedia designerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234213wine makerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234311conservation officerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
234915exercise physiologistVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
242211vocational education teacherSee subsection (2)۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
251311environmental health officerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
252312dentistADC۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
253211anaesthetistMedBA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
271214intellectual property lawyerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272413translatorNAATI۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
272611community arts workerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311111agricultural technicianVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311214operating theatre technicianVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
311216pathology collectorAIMS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312114construction estimatorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312116surveying or spatial science technicianVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312511mechanical engineering draftspersonEngineers Australia۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312611safety inspectorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312911maintenance plannerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
312999building and engineering technicians (nec)(a) VETASSESS; or
(b) Engineers Australia
۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
324311vehicle painterTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
332111floor finisherTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
342211electrical linesworkerTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
361114zookeeperVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
362411nurserypersonTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
399212gas or petroleum operatorTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411211dental hygienistVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
411214dental therapistVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
441211emergency service workerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
451211driving instructorVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
451399funeral workers (nec)VETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
451711flight attendantVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
451815first aid trainerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
452413jockeyTRA۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
599915clinical coderVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
612112property managerVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
612115real estate representativeVETASSESS۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.