لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در ۲۰۲۰

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در ۲۰۲۰

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات در مورد لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند.

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا جهت دریافت ویزای کار استرالیا به صورت تفکیکی با نوع ویزا در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. بسته به اینکه رشته کاری شما کدام می باشد می توانید نوع ویزا را مشاهده کنید. دقت داشته باشید که برای ویزا های ۱۹۰ و ۴۹۱ اگر حتی رشته شا در لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا وجود داشته باشد باز هم نیاز است که ایالتی در استرالیا شما را اسپانسر کند.


اگر رشته کاری شما در لیست رشته های ۱۸۹ بود شما می توانید با داشتن حداقل ۶۵ امتیاز برای این رشته ها اقدام کنید. البته ویزای ۱۸۹ استرالیا رقابتی است. یعنی ممکن است افراد با امتیازات بالاتر مثلا ۷۰ یا ۷۵ یا حتی ۹۰ و ۹۵ نیز در صف باشند. طبیعتا نوبت اول به آن افراد خواهد رسید.

اما اگر رشته کاری شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا برای ۱۹۰ و یا ۴۹۱ بود. در این حالت شما نیاز به داشتن اسپانسری ایالتی دارید. اسپانسری ایالت هم به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. از جمله این فاکتور ها می توان به لیست رشته اعلام شده توسط ایالت –  امتیاز کف ایالت- حداقل سابقه کار ایالت و حداقل نمره زبان ایالت اشاره کرد. این فاکتور ها در وب سایت های هر ایالت به طور مستقل اعلام می شود. یعنی صرف اینکه رشته کاری شما در لیست ۱۹۰ یا ۴۹۱ باشد کافی نیست.

تغییرات در لیست مشاغل استرالیا ۲۰۱۹

کد رشتهعنوان شغلیسازمان ارزیابی۱۸۹مستقل و ۴۹۱اسپانسر ایالتی۱۹۰ اسپانسر ایالتی۴۹۱ اسپانسر ایالتی
۱۳۳۱۱۱construction project managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۳۲۱۱engineering manager(a) Engineers Australia; or
(b) AIM
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۴۱۱۱child care centre managerTRA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۴۲۱۲nursing clinical directorANMAC۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۴۲۱۳primary health organisation managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۴۲۱۴welfare centre managerACWA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۹۱به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۹۹۱۱arts administrator or managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۱۳۹۹۱۲environmental managerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۱۱۱۱۲dancer or choreographerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۱۱۲۱۲music directorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۱۱۲۱۳musician (instrumental)VETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۱۲۱۱۱artistic directorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۱۱۱۱accountant (general)(a) CPAA; or
(b) CAANZ; or
(c) IPA
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۱۱۱۲management accountant(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۱۱۱۳taxation accountant(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۱۲۱۳external auditor(a) CPAA; or
(b) IPA; or
(c) CAANZ
۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۱۲۱۴internal auditorVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۱۱۱actuaryVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۱۱۳statisticianVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۳۱۱economistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۵۱۱land economistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۵۱۲valuerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۲۴۷۱۱management consultantVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۲۱۱۱architectAACA۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۲۱۱۲landscape architectVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۲۲۱۲surveyorSSSI۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۲۲۱۳cartographerVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۲۲۱۴other spatial scientistVETASSESS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۱۱۱chemical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۱۱۲materials engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۲۱۱civil engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۲۱۲geotechnical engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۲۱۳quantity surveyorAIQS۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی
۲۳۳۲۱۴structural engineerEngineers Australia۱۸۹- ۴۸۹ فامیل۱۹۰ به شرط اسپانسر ایالتی۴۸۹ به شرط اسپانسر ایالتی