لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹ اعلام شد

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا برای سال ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ اعلام شد. در لیست جدید به همان صورت قبلی رشته های میان مدت و بلند مدت با نام هستند. از رشته های این لیست می توانید روی ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹  فامیلی و ۴۸۵ اقدام کنید. در لیست جدید تعداد ۲۱۲ رشته وجود دارد که در مقایسه با لیست قبلی ۳۶ رشته به آن اضافه شده است. ۲۷ رشته که قبلا در لیست کوتاه مدت بودند در حال حاضر به لیست بلند مدت انتقال پیدا کردند. لیست کوتاه مدت با نام STSOL است که از طریق آن می توان برای ویزای ۱۹۰ اقدام کرد. ۴۲۷ رشته برای اقدام روی ویزای ۱۹۰ و تعداد ۵۰۴ رشته برای ویزای ۴۸۹ در لیست جدید قرار دارند. ۵ رشته به طور کامل حذف شدند. مشاهده لیست مشاغل ۲۰۱۹ استرالیا 

تعییرات جالبی در لیست ها رخ داده است که برخی از آنها قرار گرفتن رشته هایی مثل استاد دانشگاه و شیمی دان در لیست ۱۸۹ می باشد. لیست آخریت تغییرات رشته ها:

۳۶ رشته جدیدی که به لیست ۱۸۹ اضافه شدند:

Arts Administrator or Manager

Dancer or Choreographer

Music Director

Artistic Director

Tennis Coach

Footballer

Environmental Manager

(Musician (Instrumental

Statistician

Economist

Mining Engineer (excluding Petroleum

Petroleum Engineer

Engineering Professionals nec

Chemist

Food Technologist

Environmental Consultant

Environmental Research Scientist

Environmental Scientists nec

Geophysicist

Hydrogeologist

Life Scientist (General

Biochemist

Biotechnologist

Botanist

Marine Biologist

Microbiologist

Zoologist

Life Scientists nec

Conservator

Metallurgist

Meteorologist

Natural and Physical Science Professionals nec

University Lecturer

Multimedia Specialist

Software and Applications Programmers nec

Horse Trainer

۲۷ رشته ای که از لیست کوتاه مدت  به لیست ۱۸۹ و ۴۸۹ انتقال داده شدند و یا حذف شدند.

Visual Arts and Crafts Professionals

Textile, Clothing and Footwear Mechanic

Watch and Clock Maker and Repairer

Chemical Plant Operator

Library Technician

Arts Administrator or Manager

Dancer or Choreographer

Music Director

Artistic Director

Footballer

Aquaculture Farmer

Cotton Grower

Authorised Version Explanatory Statement registered

Fruit or Nut Grower

Grain, Oilseed or Pasture Grower

Mixed Crop Farmer

Sugar Cane Grower

Crop Farmers nec

Beef Cattle Farmer

Dairy Cattle Farmer

Mixed Livestock

Pig Farmer

Sheep Farmer

Livestock Farmers nec

Mixed Crop and Livestock Farmer

Dentist

Anaesthetist

Tennis Coach

Australia’s Regional Occupation List has been expanded with 18 new occupations added to it.

Aquaculture Farmer

Cotton Grower

Fruit or Nut Grower

Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower

Mixed Crop Farmer

Sugar Cane Grower

Crop Farmers nec

Beef Cattle Farmer

Dairy Cattle Farmer

Mixed Livestock Farmer

Deer Farmer

Goat Farmer

Pig Farmer

Sheep Farmer

Livestock Farmers nec

Mixed Crop and Livestock Farmer

Dentist

Anaesthetist

۱۸ رشته ای که به لیست ۴۸۹ اضافه شدند:

Aquaculture Farmer

Cotton Grower

Fruit or Nut Grower

Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower (NZ)

Mixed Crop Farmer

Sugar Cane Grower

Crop Farmers nec

Beef Cattle Farmer

Dairy Cattle Farmer

Mixed Livestock Farmer

Deer Farmer

Goat Farmer

Pig Farmer

Sheep Farmer

Livestock Farmers nec

Mixed Crop and Livestock Farmer

Dentist

Anaesthetist

۵ رشته ای که به طور کامل حذف شدند:

  • Chemical Plant Operator
  • Visual Arts and Crafts Professionals
  • Library Technician
  • Watch and Clock Maker
  • Textile, Clothing and Footwear Mechanic

مشاهده لیست مشاغل ۲۰۱۹ استرالیا 

شما عزیزان میتوانید از طریق بخش تماس با ما با همکاران ویزاپیک در ارتباط باشید.