نحوه نوشتن و آماده سازی Summary Statement برای CDR

خلاصه گزارش یا  (Summary Statement (SS اهمیت بسیار زیادی در تهیه CDR دارد چرا که جمع بندی و نمای کلی 3 مورد (Career Episode (CE در یک Summary Statement قرار می گیرد. دقت داشته باشید که برای هر CE نیازی به یک SS ندارید.

نیازی نیست که تمام جزئیات در این بخش آورده شود. شما باید نتایج آنالیز خود را در Summary Statement قرار دهید. در ستون چپ جدول Summary Statement مشخصه هایی اعلام شده است که شما باید به Career Episode ها مراجعه کنید و هر کدام از آن مشخصه ها که در Episode ها  مشخص شده اند، در SS بنویسید. همچنین شما پاراگراف مربوطه را در ستون سوم SS بنویسید.

حتما دقت داشته باشید که آخرین فرمت جدول را استفاده کنید. فرمت های قبلی ممکن است دچار تغییراتی شده باشند که قابل قبول نباشند.

لینک های مرتبط