لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کوئینزلند1396/5/27 14:33:53

لیست رشته های مورد نیاز ایالت کوئینزلند

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست رشته برای افرادی که در کوئینزلند کار می کنند

ANZCOOccupationرشته
121111Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
121211Cotton Growerکشاورز پنبه
121212Flower Growerپرورش دهنده گل
121213Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
121215Grape Growerپرورش دهنده انگور
121216Sugar Cane Farmerکشاورز غلات
121221Vegetable Growerسبزی کار
121299Crop Farmers necمزرعه دار غلات
121311Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)
121312Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاو
121313Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیری
121316Horse Breederپرورش دهنده اسب
121317Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیوانات
121318Pig Farmerدامدار خوک
121321Poultry Farmerمرغدار
121322Sheep Farmerگوسفند دار
121399Livestock Farmer necپرورش احشام
121411Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلات
132211Finance Managerمدیر مالی
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
133411Manufacturerسازنده
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
134299Health & Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
139911Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنری
139913Laboratory Managerمدیر آزمایشگاه
139914Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیت
139999Specialist Managers necمدیران متخصص
141111Café or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
141999Accommodation & Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
221111Accountant (General)حسابدار (عمومی)
221112Management Accountantمدیر حسابداری
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
222211Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
222213Stockbroking Dealerکارگزار سهام
222299Financial Dealers necمهامله گران مالی
223112Recruitment Consultantمشاور استخدام
223211ICT Trainerمربی ICT
224111Actuaryکارشناس بیمه
224112Mathematicianریاضی دان
224212Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزه
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
224214Records Managerمدیر اسناد و بایگانی
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
225311Public Relations Professionalروابط عمومی
232212Surveyorنقشه بردار
232511Interior Designerطراح داخلی
233211Civil Engineerمهندس عمران
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
233214Structural Engineerمهندس سازه
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقل
233311Electrical Engineerمهندس برق
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
234113Foresterجنگلبان
234411Geologistزمین شناس
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
234711Veterinarianدامپزشک
241111Early Childhood (Pre-primary School) Teachersمعلم پیش دبستانی
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتدایی
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
241512Teaching of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
241513Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
214599Special Education Teachers necN/A
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
251214Sonographerسونوگراف
251312Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411Optometristبینایی سنج
251412Orthoptistمتخصص اورتوپدی
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
251512Industrial Pharmacistداروساز صنعتی
251513Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
251912Orthotist and Prosthetistپرونزساز
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
252312Dentistدندانپزشک
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست
252611Podiatristپزشک بیماری پا
252711Audiologistشنواسنج
252712Speech Pathologistگفتار درمان
253111General Practitionerپزشک عمومی
253112Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
253211Anaesthetistهوشبری
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312Cardiologistمتخصص قلب
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
253315Endocrinologistمتخصص غدد
253316Gastroenterologistمتخصص گوارش
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
253321Paediatricianمتخصص اطفال
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
253323Rheumatologistروماتولوژیست
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
253511Surgeon (General)جراح عمومی
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
253516Paediatric Surgeonجراح اطفال
253517Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
253518Urologistمتخصص اورولوژیست
253521Vascular Surgeonجراح عروق
253911Dermatologistمتخصص پوست
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
253913Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
253914Ophthalmologistچشم پزشک
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیست
253917Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
253999Medical Practitioners necپزشکان عمومی
254111Midwifeمامایی
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
254413Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
254425Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
254499Registered Nurse necپرستاران عمومی
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزار
261314Software Testerتست نرم افزار
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263112Network Administratorمدیر شبکه
263113Network Analystتحلیلگر شبکه
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
263312Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
271111Barristerوکیل مدافع
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
272111Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلی
272112Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
272113Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواج
272114Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشی
272115Student Counsellorمشاور دانشجویی
272199Counsellors necمشاور
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینی
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشی
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
272399Psychologists necروانشناسان
272412Interpreterمترجم رو در رو
272499Social Professionals necکارشناس اجتماعی
272511Social Workerمددکار اجتماعی
272612Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613Welfare Workerمددکار رفاهی
311211Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبری
311212Cardiac Technicianتکنسین قلب
311213Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
311215Pharmacy Technicianتکنسین داروساز
311299Medical Technicians (nec)تکنسین های پزشکی
311411Chemistry Technicianتکنسین شیمی
311412Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
311413Life Science Technicianتکنسین علوم
311499Science Technicians necتکنسین علوم
312111Architectural Draftspersonکمک معمار
312112Building Associateناظر ساختمان
312113Building Inspectorبازرس ساختمان
312199Architectural, Building & Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
312912Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژی
312913Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدن
313111Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
313112ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
322211Sheetmetal Trades Workersشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
322313Welder – first classجوشگار
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازه
323212Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنر
323213Fitter – Welderتنظیم کننده جوشکار
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
323299Metal Fitters & Machinists (nec)شکل دهنده فلزات و مکانیک
323215Textile, Clothing & Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفش
323412Toolmakerسازنده ابزار
324111Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
324211Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشین
324212Vehicle Trimmerصاف کار ماشین
331111Bricklayerبنا
331211Carpenter & Joinerنجار – نصاب
331212Carpenterنجار
331213Joinerخدمات نجاری
332211Painting Trades Workersنقاش حرفه ای
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
333212Solid Plastererگچ کار
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)
334112Airconditioning & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113Drainerلوله کش
334114Gasfitterلوله کش گاز
334115Roof Plumberعایق کار بام
342111Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
351111Bakerنانوا
351112Pastrycookقناد
351311Chefآشپز
351411Cookآشپز
361311Veterinary Nurseپرستار دامپزشکی
392311Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگر
394111Cabinetmakerکابینت ساز
399111Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
399112Shipwrightکشتی ساز
411111Ambulance Officerافسران آمبولانس
411112Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانس
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
411311Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعی
411411Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
411611Massage Therapistدرمانگربا ماساژ
411711Community Workerمددکار اجتماعی
411712Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولین
411713Family Support Workerپشتیبان خانواده
411715Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودک
411716Youth Workerمددکار جوانان
452311Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)
452312Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیک
452313Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواری
452315Swimming Coach or Instructorمربی شنا
452316Tennis Coachمربی تنیس
452321Sports Development Officerافسر توسعه ورزش
599612Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمه
611211Insurance Agentنماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که در خارج از کوئینزلند هستند

ANZCOOccupationرشته
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
224111Actuaryکارشناس بیمه
224112Mathematicianریاضی دان
225311Public Relations Professionalروابط عمومی
232212Surveyorنقشه بردار
232511Interior Designerطراح داخلی
233211Civil Engineerمهندس عمران
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
233214Structural Engineerمهندس سازه
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقل
233311Electrical Engineerمهندس برق
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
234711Veterinarianدامپزشک
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
251214Sonographerسونوگراف
251411Optometristبینایی سنج
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
251513Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
251912Orthotist or Prosthesistپرونزساز
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
252312Dentistدندانپزشک
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست
252611Podiatristپزشک بیماری پا
253111General Practitionerپزشک عمومی
253112Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
253211Anaesthetistهوشبری
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312Cardiologistمتخصص قلب
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
253315Endocrinologistمتخصص غدد
253316Gastroenterologistمتخصص گوارش
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
253321Paediatricianمتخصص اطفال
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
253323Rheumatologistروماتولوژیست
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
253511Surgeon (General)جراح عمومی
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیست
253917Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
254111Midwifeمامایی
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
254413Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415Registered Nurse (Critical and Emergency Care)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
254425Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفال
254499Registered Nurses necپرستاران عمومی
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزار
261314Software Testerتست نرم افزار
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
272412Interpreterمترجم رو در رو
272499Social Professionals necکارشناس اجتماعی
272511Social Workerمددکار اجتماعی
272612Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613Welfare Workerمددکار رفاهی
312111Architectural Draftspersonکمک معمار
312112Building Associateناظر ساختمان
312113Building Inspectorبازرس ساختمان
312199Architectural, Building & Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
313111Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
313112ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازه
323212Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنر
324111Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
331111Bricklayerبنا
332211Painting Trades Workerنقاش حرفه ای
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)
334112Airconditioning & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113Drainerلوله کش
334114Gasfitterلوله کش گاز
334115Roof Plumberعایق کار بام
342111Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
351311Chefآشپز
351411Cookآشپز
394111Cabinetmakerکابینت ساز
599612Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمه
611211Insurance Agentنماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که از یکی از دانشگاه های کوئینزلند در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده اند

ANZCOOccupationرشته
132211Finance Managerمدیر مالی
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانی
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
134499Education Managers necمدیر مرکز تحصیلی
135112ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
135199ICT Managers necمدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
221112Management Accountantمدیر حسابداری
222211Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
222312Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالی
223211ICT Trainerمربی ICT
224112Mathematicianریاضی دان
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
224711Management Consultantمشاور مدیریت
225113Marketing Specialistمتخصص بازاریابی
225211ICT Account Managerمدیر حساب ICT
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICT
232312Industrial Designerطراح صنعتی
233211Civil Engineerمهندس عمران
233214Structural Engineerمهندس سازه
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
234711Veterinarianدامپزشک
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
254311Nurse Managerسرپرستار
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزار
262111Database Administratorادمین پایگاه داده
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
262113Systems Administratorمدیر سیستم ها
263111Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263112Network Administratorمدیر شبکه
263113Network Analystتحلیلگر شبکه
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای 190 با ویزاپیک
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و بروز بمانید!

اینستاگرام ویزاپیکتگلرام ویزاپیک
  • سمینار ویزای مهارتی استرالیا

    توجه: مبلغ ثبت نام همایش، مستقیما به حساب موسسه خیریه محک واریز می شود.