مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست رشته های اصلی مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا

کد رشتهOccupationرشتهنمره زبانسابقه کار
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان۷.۰ in each bandTwo years
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران۷.۰ in each bandTwo years
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران۷.۰ in each bandTwo years
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق۷.۰ in each bandTwo years
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق۷.۰ in each bandTwo years
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک۷.۰ in each bandTwo years
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان۶.۰ in each bandTwo years
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی۶.۰ in each bandTwo years
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی۶.۰ in each bandTwo years
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست۷.۰ in each bandTwo years
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک۷.۰ in each bandThree years
۱۳۲۳۱۱Human Resource Managerمدیر منابع انسانی۶.۰ in each bandFive years
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)۷.۰ in each bandThree years
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT۷.۰ in each bandFive years
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستم۷.۰ in each bandThree years
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر۷.۰ in each bandThree years
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس۷.۰ in each bandThree years
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار۷.۰ in each bandThree years
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزار۷.۰ in each bandThree years
۲۶۲۱۱۱Database Administratorادمین پایگاه داده۷.۰ in each bandThree years
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT۷.۰ in each bandThree years
۲۶۳۱۱۱Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری۷.۰ in each bandThree years
۳۵۱۳۱۱Chefآشپز۶.۰ in each bandFive years
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل۶.۰ in each bandFive years
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses necپرستاران عمومی۷.۰ in each bandTwo years
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی۷.۰ in each band (Academic IELTS only)Two years
۲۵۱۱۱۱Dietitianمتخصص تغذیه۶.۰ in each bandTwo years
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی۷.۰ in each bandTen years
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا۷.۰ in each bandTwo years
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان۶.۰ in each bandTwo years
۲۳۴۹۱۴Physicist (Medical only)فیزیکدان (پزشکی)۷.۰ in each bandTwo years
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای۷.۰ in each bandTwo years
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
۲۴۱۲۱۳Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتداییOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو۶.۰ in each bandTwo years
۳۳۴۱۱۲Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی۶.۰ in each bandFive years
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز۶.۰ in each bandFive years
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش۶.۰ in each bandFive years
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گاز۶.۰ in each bandFive years
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بام۶.۰ in each bandFive years
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار۶.۰ in each bandFive years
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه۶.۰ in each bandFive years
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگار۶.۰ in each bandFive years
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی۶.۰ in each bandFive years
۳۴۲۱۱۱Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید۶.۰ in each bandFive years
۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی۶.۰ in each bandFive years
۳۴۲۴۱۳Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتی۶.۰ in each bandFive years
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوا۶.۰ in each bandFive years
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز۶.۰ in each bandFive years
۳۵۱۱۱۲Pastrycookقناد۶.۰ in each bandFive years

لیست رشته های مورد نیاز ایالت برای فارغ التحصیلان در ویکتوریا

کد رشتهOccupationرشتهنمره زبان
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان۶.۰ in each band
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست۶.۰ in each band
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی۶.۰ in each band.
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی۶.۰ in each band
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک۷.۰ in each band
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت۷.۰ in each band
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی۷.۰ in each band
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل۷.۰ in each band
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل۷.۰ in each band
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses necپرستاران عمومی۷.۰ in each band
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی۷.۰ in each band
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست۷.۰ in each band
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا۷.۰ in each band
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف۷.۰ in each band
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان۶.۰ in each band
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول