از تهران 58493000 از سراسر کشور 88558605 - 021 واتس آپ 9392368116 98+
لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کنبرا2018-08-17T14:52:53+04:30

لیست رشته های مورد نیاز ایالت کنبرا

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهOccupation رشتهمورد نیاز یا عدم نیاز
۱۳۲۱۱۱Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکتمورد نیاز
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمورد نیاز
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمورد نیاز
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستیمورد نیاز
۲۱۲۴۱۱Copywriterکپی رایترمورد نیاز
۲۱۲۴۱۲Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جرایدمورد نیاز
۲۱۲۴۱۳Print Journalistروزنامه نگارمورد نیاز
۲۱۲۴۱۵Technical Writerنویسنده فنیمورد نیاز
۲۱۲۴۱۶Television Journalistخبرنگار تلویزیونیمورد نیاز
۲۱۲۴۹۹Journalist & other writers (nec)روزنامه نگار و نویسندهمورد نیاز
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومیمورد نیاز
۲۳۲۱۱۱Architectمعمارمورد نیاز
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)مورد نیاز
۲۳۲۴۱۱Graphic Designerطراح گرافیکمورد نیاز
۲۳۲۴۱۲Illustratorتصویرگرمورد نیاز
۲۳۲۴۱۴Web Designerطراح وبمورد نیاز
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمرانمورد نیاز
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمورد نیاز
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمورد نیاز
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازهمورد نیاز
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقلمورد نیاز
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برقمورد نیاز
۲۳۳۴۱۱Electronics Engineerمهندس الکترونیکمورد نیاز
۲۳۳۵۱۱Industrial Engineerمهندس صنایعمورد نیاز
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیکمورد نیاز
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایمورد نیاز
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگرافمورد نیاز
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنجمورد نیاز
۲۵۱۴۱۲Orthopistمتخصص اورتوپدیمورد نیاز
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشیمورد نیاز
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیمورد نیاز
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیستمورد نیاز
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنجمورد نیاز
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمانمورد نیاز
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومیمورد نیاز
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۳۱۱Nurse Managerسرپرستارمورد نیاز
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)مورد نیاز
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانمورد نیاز
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهمورد نیاز
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهمورد نیاز
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care & Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)مورد نیاز
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیمورد نیاز
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیمورد نیاز
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملمورد نیاز
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملمورد نیاز
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالمورد نیاز
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses (nec)پرستاران عمومیمورد نیاز
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۱Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۲Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و موادمورد نیاز
۲۷۲۱۱۳Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواجمورد نیاز
۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۵Student Counsellorمشاور دانشجوییمورد نیاز
۲۷۲۱۹۹Counsellors (nec)مشاورمورد نیاز
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینیمورد نیاز
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشیمورد نیاز
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانیمورد نیاز
۲۷۲۳۹۹Psychologists (nec)روانشناسانمورد نیاز
۲۷۲۴۹۹Social Professionals (nec)کارشناس اجتماعیمورد نیاز
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعیمورد نیاز
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)مورد نیاز
۲۷۲۶۱۳Welfare Workerمددکار رفاهیمورد نیاز
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)مورد نیاز
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیمورد نیاز
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلتمورد نیاز
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکمورد نیاز
۳۵۱۳۱۱Chefآشپزمورد نیاز
۳۹۱۱۱۱Hairdresserآرایشگرمورد نیاز
ANZSCOOccupation#N/A
131112Sales & Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابیعدم نیاز
۱۳۱۱۱۳Advertising Managerمدیر تبلیغاتعدم نیاز
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالیعدم نیاز
۱۳۲۳۱۱Human Resource Managerمدیر منابع انسانیعدم نیاز
۱۳۲۵۱۱Research and development man agerمدیر تحقیق و توسعهعدم نیاز
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیعدم نیاز
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)عدم نیاز
۱۳۳۴۱۱Manufacturerسازندهعدم نیاز
۱۳۳۵۱۲Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)عدم نیاز
۱۳۳۵۱۳Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)عدم نیاز
۱۳۳۶۱۱Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیععدم نیاز
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکعدم نیاز
۱۳۴۲۹۹Health & Welfare Services Managers (nec)مدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانیعدم نیاز
۱۳۴۳۱۱School Principalمدیر مدرسهعدم نیاز
۱۳۴۴۹۹Education Managers (nec)مدیر مرکز تحصیلیعدم نیاز
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)عدم نیاز
۱۳۵۱۹۹ICT Managers (nec)مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)عدم نیاز
۱۳۹۹۱۱Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنریعدم نیاز
۱۳۹۹۱۳Laboratory Managerمدیر آزمایشگاهعدم نیاز
۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیتعدم نیاز
۱۳۹۹۹۹Ambassadorمدیران متخصصعدم نیاز
۱۴۱۱۱۱Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستورانعدم نیاز
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلعدم نیاز
​۱۴۱۹۹۹​Accom. & Hospitality Managers (nec)#N/Aعدم نیاز
۱۴۲۱۱۴Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیباییعدم نیاز
۱۴۲۱۱۵Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پستعدم نیاز
۱۴۹۱۱۲Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندامعدم نیاز
۱۴۹۱۱۳Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشیعدم نیاز
۱۴۹۲۱۲Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریانعدم نیاز
۱۴۹۳۱۱Conference & Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویدادعدم نیاز
۱۴۹۴۱۳Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقلعدم نیاز
۱۴۹۹۱۳Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلاتعدم نیاز
۲۱۱۱۱۲Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقصعدم نیاز
۲۱۱۲۱۲Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)عدم نیاز
۲۱۱۲۹۹Music Professionals (nec)افراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)عدم نیاز
۲۱۱۳۱۱Photographerعکاسعدم نیاز
۲۱۱۴۹۹Visual Arts & Crafts Professionals (nec)هنرهای تجسمی و صنایع دستیعدم نیاز
۲۱۲۱۱۱Artistic Directorکارگردان هنریعدم نیاز
۲۱۲۲۱۲Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامهعدم نیاز
۲۱۲۳۱۲Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)عدم نیاز
۲۱۲۳۱۴Film & Video Editorادیتور فیلم و ویدئوعدم نیاز
۲۱۲۳۱۵Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)عدم نیاز
۲۱۲۳۱۶Stage Managerمدیر صحنه و نمایشعدم نیاز
۲۱۲۳۱۷Technical Directorمدیر فنیعدم نیاز
۲۱۲۳۱۸Video Producerتولید کننده ویدیوعدم نیاز
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)عدم نیاز
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداریعدم نیاز
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتیعدم نیاز
۲۲۱۲۱۱Company Secretaryمنشی شرکتعدم نیاز
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجیعدم نیاز
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلیعدم نیاز
۲۲۲۱۱۱Commodities Traderمعامله گر کالاهاعدم نیاز
۲۲۲۱۱۲Finance Brokerکارگزاری مالیعدم نیاز
۲۲۲۱۱۳Insurance Brokerکارگزار بیمهعدم نیاز
۲۲۲۱۹۹Financial Brokers (nec)کارگزاران مالیعدم نیاز
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالیعدم نیاز
۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealerکارگزار سهامعدم نیاز
۲۲۲۲۹۹Financial Dealers (nec)مهامله گران مالیعدم نیاز
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
۲۲۲۳۱۲Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultantمشاور استخدامعدم نیاز
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICTعدم نیاز
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمهعدم نیاز
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دانعدم نیاز
۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزهعدم نیاز
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشتعدم نیاز
۲۲۴۲۱۴Records Managerمدیر اسناد و بایگانیعدم نیاز
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمینعدم نیاز
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذارعدم نیاز
۲۲۴۶۱۱Librarianکتابدارعدم نیاز
۲۲۴۷۱۱Management Consultantمشاور مدیریتعدم نیاز
۲۲۴۷۱۲Organisation & Methods Analystآنالیزگرو تحلیل گر سازمانیعدم نیاز
۲۲۴۹۱۴Patents Examinerبازرس و ممتحن اختراعاتعدم نیاز
۲۲۴۹۹۹Information and Org. Professionals (nec)متخصصین سازمان اطلاعاتعدم نیاز
۲۲۵۱۱۱Advertising Specialistمتخصص تبلیغاتعدم نیاز
۲۲۵۱۱۳Marketing Specialistمتخصص بازاریابیعدم نیاز
۲۲۵۲۱۱ICT Account Managerمدیر حساب ICTعدم نیاز
۲۲۵۲۱۲ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICTعدم نیاز
۲۲۵۲۱۳ICT Sales Representativeنماینده فروش ICTعدم نیاز
۲۲۵۴۹۹Technical Sales Representatives (nec)نمایندگان فروش فنیعدم نیاز
۲۳۱۱۱۱Aeroplane Pilotخلبان هواپیماعدم نیاز
۲۳۱۱۱۳Flying instructorمربی پروازعدم نیاز
۲۳۱۱۱۴Helicopter Pilotخلبان هلیکوپترعدم نیاز
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردارعدم نیاز
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگرافعدم نیاز
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)عدم نیاز
۲۳۲۳۱۱Fashion Designerطراح مدعدم نیاز
۲۳۲۳۱۲Industrial Designerطراح صنعتیعدم نیاز
۲۳۲۳۱۳Jewellery Designerطراح جواهراتعدم نیاز
۲۳۲۵۱۱Interior Designerطراح داخلیعدم نیاز
۲۳۲۶۱۱Urban & Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایعدم نیاز
۲۳۳۱۱۱Chemical Engineerمهندس شیمیعدم نیاز
۲۳۳۱۱۲Materials Engineerمهندس موادعدم نیاز
۲۳۳۵۱۳Production or plant engineerمهندسی تولید یا کارخانهعدم نیاز
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیماعدم نیاز
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزیعدم نیاز
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکیعدم نیاز
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیستعدم نیاز
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیستعدم نیاز
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریاییعدم نیاز
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزیعدم نیاز
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیعدم نیاز
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبانعدم نیاز
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناسعدم نیاز
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکیعدم نیاز
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشکعدم نیاز
۲۳۴۹۱۴Physicistفیزیکدان (پزشکی)عدم نیاز
۲۴۱۲۱۳Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتداییعدم نیاز
۲۴۱۳۱۱Middle School Teacherمعلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ)عدم نیاز
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهعدم نیاز
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثناییعدم نیاز
۲۴۱۵۱۲Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایانعدم نیاز
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایانعدم نیاز
۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers (nec)معلمان آموزش و پرورش خاصعدم نیاز
۲۴۹۱۱۱Education Adviserمشاور تحصیلیعدم نیاز
۲۴۹۲۱۱Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (آموزش خصوصی)عدم نیاز
۲۴۹۲۱۲Dance Teacher (Private Tuition)معلم رقص (آموزش خصوصی)عدم نیاز
۲۴۹۲۱۴Music Teacher (Private Tuition)معلم موسیقی (آموزش خصوصی)عدم نیاز
۲۴۹۲۹۹Private Tutors & Teachers (nec)آموزگاران خصوصیعدم نیاز
۲۴۹۳۱۱Teacher of English SOLمعلم انگلیسیعدم نیاز
۲۵۱۱۱۱Dietitianمتخصص تغذیهعدم نیاز
۲۵۱۱۱۲Nutritionistمتخصص تغذیهعدم نیاز
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ایعدم نیاز
۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacistداروساز بیمارستانعدم نیاز
۲۵۱۵۱۲Industrial Pharmacistداروساز صنعتیعدم نیاز
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامتعدم نیاز
۲۵۱۹۱۲Orthotist or Prosthetistپرونزسازعدم نیاز
۲۵۱۹۹۹Health Diagnostic & Promotion Prof.متخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومانعدم نیاز
۲۵۲۱۱۱Chiropractorکایروپرکتیکعدم نیاز
۲۵۲۱۱۲Osteopathمتخصص بیماری های استخوانعدم نیاز
۲۵۲۲۱۱Acupuncturistمتخصص طب سوزنیعدم نیاز
۲۵۲۲۱۳Naturopathمتخصص درمان از روشهای طبیعیعدم نیاز
۲۵۲۲۱۴Traditional Chinese Medicine Practitionerمتخصص طب سنتی چینیعدم نیاز
۲۵۲۲۹۹Complementary Health Therapists (nec)درمانگران مکمل سلامتعدم نیاز
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیعدم نیاز
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشکعدم نیاز
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پاعدم نیاز
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبریعدم نیاز
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)عدم نیاز
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلبعدم نیاز
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینیعدم نیاز
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)عدم نیاز
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غددعدم نیاز
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارشعدم نیاز
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژهعدم نیاز
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصابعدم نیاز
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفالعدم نیاز
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیهعدم نیاز
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیستعدم نیاز
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینهعدم نیاز
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians (nec)پزشکان متخصص NECعدم نیاز
۲۵۳۴۱۱Psychiatristروانپزشکعدم نیاز
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومیعدم نیاز
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلبعدم نیاز
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصابعدم نیاز
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدیعدم نیاز
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینیعدم نیاز
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفالعدم نیاز
۲۵۳۵۱۷Plastic & Reconstructive Surgeonجراح پلاستیکعدم نیاز
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیستعدم نیاز
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروقعدم نیاز
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوستعدم نیاز
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانسعدم نیاز
۲۵۳۹۱۳Obstetrician & Gynaecologistمتخصص زنان و زایمانعدم نیاز
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشکعدم نیاز
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیستعدم نیاز
۲۵۳۹۱۷Diagnostic & Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ایعدم نیاز
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمانعدم نیاز
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners (nec)پزشکان عمومیعدم نیاز
۲۵۴۱۱۱Midwifeماماییعدم نیاز
۲۵۴۲۱۱Nurse Educatorمربی پرستاریعدم نیاز
۲۵۴۲۱۲Nurse Researcherپرستار محققعدم نیاز
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICTعدم نیاز
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستمعدم نیاز
۲۶۱۲۱۲Web Developerتوسعه دهنده وبعدم نیاز
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گرعدم نیاز
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویسعدم نیاز
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزارعدم نیاز
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزارعدم نیاز
۲۶۲۱۱۱Database Administratorادمین پایگاه دادهعدم نیاز
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICTعدم نیاز
۲۶۲۱۱۳Systems Administratorمدیر سیستم هاعدم نیاز
۲۶۳۱۱۱Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتریعدم نیاز
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکهعدم نیاز
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکهعدم نیاز
۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICTعدم نیاز
۲۶۳۲۱۲ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICTعدم نیاز
۲۶۳۲۱۳ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICTعدم نیاز
۲۶۳۲۹۹ICT Support and Test Engineers (nec)مهندسان پشتیبانی و تست ICTعدم نیاز
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابراتعدم نیاز
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابراتعدم نیاز
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافععدم نیاز
۲۷۱۲۹۹Judicial & Other Legal Professionals (nec)قضات و سایر متخصصین حقوقیعدم نیاز
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در روعدم نیاز
۳۱۱۲۱۱Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبریعدم نیاز
۳۱۱۲۱۲Cardiac Technicianتکنسین قلبعدم نیاز
۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهیعدم نیاز
۳۱۱۲۱۵Pharmacy Technicianتکنسین داروسازعدم نیاز
۳۱۱۲۹۹Medical Technicians (nec)تکنسین های پزشکیعدم نیاز
۳۱۱۳۱۲Meat Inspectorبازرس گوشتعدم نیاز
۳۱۱۴۱۱Chemistry Technicianتکنسین شیمیعدم نیاز
۳۱۱۴۱۲Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمینعدم نیاز
۳۱۱۴۱۳Life Science Technicianتکنسین علومعدم نیاز
۳۱۱۴۹۹Science Technicians (nec)تکنسین علومعدم نیاز
۳۱۲۱۱۱Architectural Draftspersonکمک معمارعدم نیاز
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمانعدم نیاز
۳۱۲۱۱۳Building Inspectorبازرس ساختمانعدم نیاز
۳۱۲۱۹۹Arch, Building & Surveying Technicians (nec)تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداریعدم نیاز
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمرانعدم نیاز
۳۱۲۲۱۲Civil Engineering Technicianتکنسین مهندسی عمرانعدم نیاز
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برقعدم نیاز
۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technicianتکنسین برقعدم نیاز
۳۱۲۵۱۲Mechanical Engineering Technicianتکنسین مکانیکعدم نیاز
۳۱۲۹۱۲Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژیعدم نیاز
۳۱۲۹۱۳Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدنعدم نیاز
۳۱۳۱۱۱Hardware Technicianتکنسین سخت افزارعدم نیاز
۳۱۳۱۱۲ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICTعدم نیاز
۳۱۳۱۱۳Web Administratorادمین وب سایتعدم نیاز
​۳۱۳۱۹۹​ICT Support Technicians (nec)#N/Aعدم نیاز
۳۱۳۲۱۱Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیوییعدم نیاز
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابراتعدم نیاز
۳۱۳۲۱۴Tele. Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابراتعدم نیاز
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیلعدم نیاز
۳۲۲۱۱۳Farrierنعلبندعدم نیاز
۳۲۲۲۱۱Sheet metal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاهعدم نیاز
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخارعدم نیاز
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگارعدم نیاز
۳۲۳۱۱۱Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی)عدم نیاز
۳۲۳۱۱۲Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)عدم نیاز
۳۲۳۱۱۳Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)عدم نیاز
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازهعدم نیاز
۳۲۳۲۱۲Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنرعدم نیاز
۳۲۳۲۱۳Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکارعدم نیاز
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزیعدم نیاز
۳۲۳۲۱۵Textile, Clothing & Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفشعدم نیاز
۳۲۳۲۹۹Metal Fitters & Machinists (nec)شکل دهنده فلزات و مکانیکعدم نیاز
۳۲۳۳۱۳Locksmithقفل سازعدم نیاز
۳۲۳۳۱۴Precision Instrument Maker & Repairerابزار دقیق ساز و تعمیرکارعدم نیاز
۳۲۳۳۱۶Watch & Clock Maker & Repairerتعمیرکارساعت یا سازنده ساعتعدم نیاز
۳۲۳۴۱۲Toolmakerسازنده ابزارعدم نیاز
۳۲۴۱۱۱Panel beaterتراشکار و صاف کار ماشینعدم نیاز
۳۲۴۲۱۱Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشینعدم نیاز
۳۲۴۲۱۲Vehicle Trimmerصاف کار ماشینعدم نیاز
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبناعدم نیاز
۳۳۱۱۱۲Stonemasonسنگ چینعدم نیاز
۳۳۱۲۱۱Carpenter & Joinerنجار – نصابعدم نیاز
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجارعدم نیاز
۳۳۱۲۱۳Joinerخدمات نجاریعدم نیاز
۳۳۲۲۱۱Painting Trades Workersنقاش حرفه ایعدم نیاز
۳۳۳۱۱۱Glazierشیشه گرعدم نیاز
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذبعدم نیاز
۳۳۳۲۱۲Solid Plastererگچ کارعدم نیاز
۳۳۳۳۱۱Roof Tilerکاشی کار سقفعدم نیاز
۳۳۳۴۱۱Wall & Floor Tilerکاشی کار دیوار و کفعدم نیاز
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)عدم نیاز
۳۳۴۱۱۲Aircon. & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکیعدم نیاز
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کشعدم نیاز
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گازعدم نیاز
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بامعدم نیاز
۳۴۱۱۱۱Electrician (General)برق کار عمومیعدم نیاز
۳۴۱۱۱۲Electrician (Special Class)برقکار متخصصعدم نیاز
۳۴۱۱۱۳Lift Mechanicمکانیک آسانسورعدم نیاز
۳۴۲۱۱۱Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبریدعدم نیاز
۳۴۲۲۱۲Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قویعدم نیاز
۳۴۲۳۱۱Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کارعدم نیاز
۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکیعدم نیاز
۳۴۲۳۱۴Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)عدم نیاز
۳۴۲۳۱۵Elect. Instr. Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)عدم نیاز
۳۴۲۴۱۱Cabler (Data & Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)عدم نیاز
۳۴۲۴۱۳Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتیعدم نیاز
۳۵۱۱۱۱Bakerنانواعدم نیاز
۳۵۱۱۱۲Pastrycookقنادعدم نیاز
۳۵۱۲۱۱Butcher or Smallgoods Makerقصابعدم نیاز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپزعدم نیاز
۳۶۱۱۱۱Dog Handler or Trainerمربی و نگهدارنده سگعدم نیاز
۳۶۱۱۹۹Animal Attendants & Trainers (nec)نگهدارنده و آموزش دهنده حیواناتعدم نیاز
۳۶۱۳۱۱Veterinary Nurseپرستار دامپزشکیعدم نیاز
۳۶۲۱۱۱Floristگلفروشعدم نیاز
۳۶۲۲۱۱Gardener (General)باغبانعدم نیاز
۳۶۲۲۱۲Arboristدرخت شناسعدم نیاز
۳۶۲۲۱۳Landscape Gardenerکارشناس تزئين فضای سبزعدم نیاز
۳۶۲۳۱۱Greenkeeperمسئول زمین گلفعدم نیاز
۳۹۲۱۱۱Print Finisherصحاف مطبوعاتعدم نیاز
۳۹۲۳۱۱Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگرعدم نیاز
۳۹۳۲۱۳Dressmaker or Tailorخیاطعدم نیاز
۳۹۳۳۱۱Upholstererخیاطی و رومبلیعدم نیاز
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت سازعدم نیاز
۳۹۴۲۱۱Furniture Finisherپرداخت گر مبلمانعدم نیاز
۳۹۴۲۱۳Wood Machinistچوبکارعدم نیاز
۳۹۴۲۹۹Wood Machinists & Other Wood Trades (nec)چوب و چوب کاریعدم نیاز
۳۹۹۱۱۱Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکارعدم نیاز
۳۹۹۱۱۲Shipwrightکشتی سازعدم نیاز
۳۹۹۲۱۱Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیاییعدم نیاز
۳۹۹۲۱۳Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه تولید برقعدم نیاز
۳۹۹۳۱۲Library Technicianکتابدارعدم نیاز
۳۹۹۴۱۱Jewellerجواهر سازعدم نیاز
۳۹۹۵۱۲Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)عدم نیاز
۳۹۹۵۱۴Make Up Artistگریمورعدم نیاز
۳۹۹۵۱۶Sound Technicianتکنسین صداعدم نیاز
۳۹۹۵۹۹Performing Arts Technicians (nec)تکنسین هنرهای نمایشیعدم نیاز
۳۹۹۶۱۱Sign writerطراح علامت هاعدم نیاز
۴۱۱۱۱۱Ambulance Officerافسران آمبولانسعدم نیاز
۴۱۱۱۱۲Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانسعدم نیاز
۴۱۱۲۱۳Dental Technicianتکنسین دندانپزشکیعدم نیاز
۴۱۱۳۱۱Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعیعدم نیاز
۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurseپرستار مورد تاییدعدم نیاز
۴۱۱۶۱۱Massage Therapistدرمانگربا ماساژعدم نیاز
۴۱۱۷۱۱Community Workerمددکار اجتماعیعدم نیاز
۴۱۱۷۱۲Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولینعدم نیاز
۴۱۱۷۱۳Family Support Workerپشتیبان خانوادهعدم نیاز
۴۱۱۷۱۵Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودکعدم نیاز
۴۱۱۷۱۶Youth Workerمددکار جوانانعدم نیاز
۴۵۲۳۱۱Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)عدم نیاز
۴۵۲۳۱۲Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیکعدم نیاز
۴۵۲۳۱۳Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواریعدم نیاز
۴۵۲۳۱۴Snow sport Instructorمربی ورزشهای برفیعدم نیاز
۴۵۲۳۱۵Swimming Coach or Instructorمربی شناعدم نیاز
۴۵۲۳۱۶Tennis Coachمربی تنیسعدم نیاز
۴۵۲۳۱۷Other Sports Coach or Instructorمربی ورزشعدم نیاز
۴۵۲۳۲۱Sports Development Officerافسر توسعه ورزشعدم نیاز
۴۵۲۴۱۱Footballerفوتبالیست (راگبی)عدم نیاز
۴۵۲۴۹۹Sportspersons (nec)ورزشكارانعدم نیاز
۵۱۱۱۱۱Contract Administratorمدیر قراردادعدم نیاز
۵۱۱۱۱۲Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژهعدم نیاز
۵۹۹۶۱۲Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بيمهعدم نیاز
۶۱۱۲۱۱Insurance Agentنماینده بیمهعدم نیاز
۶۳۹۲۱۱Retail Buyerمسئول خرید خرده فروشیعدم نیاز
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟2018-06-09T13:43:46+04:30

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟2019-06-01T22:22:42+04:30

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟2017-09-04T04:56:24+04:30

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ2017-08-23T13:12:54+04:30

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟2017-08-23T13:19:20+04:30

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟2017-08-14T19:05:49+04:30

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟2017-08-12T17:05:12+04:30

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟2017-08-14T19:06:20+04:30

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.