لیست رشته های مورد نیاز ایالت کنبرا

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهOccupation رشتهمورد نیاز یا عدم نیاز
۱۳۲۱۱۱Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکتمورد نیاز
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمورد نیاز
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمورد نیاز
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستیمورد نیاز
۲۱۲۴۱۱Copywriterکپی رایترمورد نیاز
۲۱۲۴۱۲Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جرایدمورد نیاز
۲۱۲۴۱۳Print Journalistروزنامه نگارمورد نیاز
۲۱۲۴۱۵Technical Writerنویسنده فنیمورد نیاز
۲۱۲۴۱۶Television Journalistخبرنگار تلویزیونیمورد نیاز
۲۱۲۴۹۹Journalist & other writers (nec)روزنامه نگار و نویسندهمورد نیاز
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومیمورد نیاز
۲۳۲۱۱۱Architectمعمارمورد نیاز
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)مورد نیاز
۲۳۲۴۱۱Graphic Designerطراح گرافیکمورد نیاز
۲۳۲۴۱۲Illustratorتصویرگرمورد نیاز
۲۳۲۴۱۴Web Designerطراح وبمورد نیاز
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمرانمورد نیاز
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمورد نیاز
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمورد نیاز
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازهمورد نیاز
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقلمورد نیاز
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برقمورد نیاز
۲۳۳۴۱۱Electronics Engineerمهندس الکترونیکمورد نیاز
۲۳۳۵۱۱Industrial Engineerمهندس صنایعمورد نیاز
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیکمورد نیاز
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیمورد نیاز
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایمورد نیاز
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگرافمورد نیاز
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنجمورد نیاز
۲۵۱۴۱۲Orthopistمتخصص اورتوپدیمورد نیاز
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشیمورد نیاز
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیمورد نیاز
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیستمورد نیاز
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنجمورد نیاز
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمانمورد نیاز
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومیمورد نیاز
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۳۱۱Nurse Managerسرپرستارمورد نیاز
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)مورد نیاز
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانمورد نیاز
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهمورد نیاز
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهمورد نیاز
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care & Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)مورد نیاز
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیمورد نیاز
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیمورد نیاز
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیمورد نیاز
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملمورد نیاز
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملمورد نیاز
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالمورد نیاز
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses (nec)پرستاران عمومیمورد نیاز
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۱Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۲Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و موادمورد نیاز
۲۷۲۱۱۳Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواجمورد نیاز
۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشیمورد نیاز
۲۷۲۱۱۵Student Counsellorمشاور دانشجوییمورد نیاز
۲۷۲۱۹۹Counsellors (nec)مشاورمورد نیاز
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینیمورد نیاز
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشیمورد نیاز
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانیمورد نیاز
۲۷۲۳۹۹Psychologists (nec)روانشناسانمورد نیاز
۲۷۲۴۹۹Social Professionals (nec)کارشناس اجتماعیمورد نیاز
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعیمورد نیاز
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)مورد نیاز
۲۷۲۶۱۳Welfare Workerمددکار رفاهیمورد نیاز
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)مورد نیاز
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیمورد نیاز
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلتمورد نیاز
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکمورد نیاز
۳۵۱۳۱۱Chefآشپزمورد نیاز
۳۹۱۱۱۱Hairdresserآرایشگرمورد نیاز
ANZSCOOccupation#N/A
۱۳۱۱۱۲Sales & Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابیعدم نیاز
۱۳۱۱۱۳Advertising Managerمدیر تبلیغاتعدم نیاز
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالیعدم نیاز
۱۳۲۳۱۱Human Resource Managerمدیر منابع انسانیعدم نیاز
۱۳۲۵۱۱Research and development man agerمدیر تحقیق و توسعهعدم نیاز
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیعدم نیاز
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)عدم نیاز
۱۳۳۴۱۱Manufacturerسازندهعدم نیاز
۱۳۳۵۱۲Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)عدم نیاز
۱۳۳۵۱۳Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)عدم نیاز
۱۳۳۶۱۱Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیععدم نیاز
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکعدم نیاز
۱۳۴۲۹۹Health & Welfare Services Managers (nec)مدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانیعدم نیاز
۱۳۴۳۱۱School Principalمدیر مدرسهعدم نیاز
۱۳۴۴۹۹Education Managers (nec)مدیر مرکز تحصیلیعدم نیاز
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)عدم نیاز
۱۳۵۱۹۹ICT Managers (nec)مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)عدم نیاز
۱۳۹۹۱۱Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنریعدم نیاز
۱۳۹۹۱۳Laboratory Managerمدیر آزمایشگاهعدم نیاز
۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیتعدم نیاز
۱۳۹۹۹۹Ambassadorمدیران متخصصعدم نیاز
۱۴۱۱۱۱Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستورانعدم نیاز
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلعدم نیاز
​۱۴۱۹۹۹​Accom. & Hospitality Managers (nec)#N/Aعدم نیاز
۱۴۲۱۱۴Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیباییعدم نیاز
۱۴۲۱۱۵Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پستعدم نیاز
۱۴۹۱۱۲Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندامعدم نیاز
۱۴۹۱۱۳Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشیعدم نیاز
۱۴۹۲۱۲Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریانعدم نیاز
۱۴۹۳۱۱Conference & Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویدادعدم نیاز
۱۴۹۴۱۳Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقلعدم نیاز
۱۴۹۹۱۳Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلاتعدم نیاز
۲۱۱۱۱۲Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقصعدم نیاز
۲۱۱۲۱۲Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)عدم نیاز
۲۱۱۲۹۹Music Professionals (nec)افراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)عدم نیاز
۲۱۱۳۱۱Photographerعکاسعدم نیاز
۲۱۱۴۹۹Visual Arts & Crafts Professionals (nec)هنرهای تجسمی و صنایع دستیعدم نیاز
۲۱۲۱۱۱Artistic Directorکارگردان هنریعدم نیاز
۲۱۲۲۱۲Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامهعدم نیاز
۲۱۲۳۱۲Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)عدم نیاز
۲۱۲۳۱۴Film & Video Editorادیتور فیلم و ویدئوعدم نیاز
۲۱۲۳۱۵Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)عدم نیاز
۲۱۲۳۱۶Stage Managerمدیر صحنه و نمایشعدم نیاز
۲۱۲۳۱۷Technical Directorمدیر فنیعدم نیاز
۲۱۲۳۱۸Video Producerتولید کننده ویدیوعدم نیاز
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)عدم نیاز
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداریعدم نیاز
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتیعدم نیاز
۲۲۱۲۱۱Company Secretaryمنشی شرکتعدم نیاز
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجیعدم نیاز
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلیعدم نیاز
۲۲۲۱۱۱Commodities Traderمعامله گر کالاهاعدم نیاز
۲۲۲۱۱۲Finance Brokerکارگزاری مالیعدم نیاز
۲۲۲۱۱۳Insurance Brokerکارگزار بیمهعدم نیاز
۲۲۲۱۹۹Financial Brokers (nec)کارگزاران مالیعدم نیاز
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالیعدم نیاز
۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealerکارگزار سهامعدم نیاز
۲۲۲۲۹۹Financial Dealers (nec)مهامله گران مالیعدم نیاز
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
۲۲۲۳۱۲Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultantمشاور استخدامعدم نیاز
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICTعدم نیاز
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمهعدم نیاز
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دانعدم نیاز
۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزهعدم نیاز
۲۲