لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۴۸۹

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۴۸۹1396/5/27 21:33:59

لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ۴۸۹

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهرشتهرشتهمناطق کم جمعیت
Far South CoastMid North CoastMurrayNorthern InlandOranaRiverinaSouthern Inland
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیمجازمجاز
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)مجازمجاز
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکمجازمجازمجازمجاز
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمجازمجازمجاز
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمجازمجازمجاز
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
135111Chief Information Officerمامور اطلاعات آشپزمجاز
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلمجازمجازمجاز
222111Accountant (General)معامله گر کالاها
221112Management Accountantمدیر حسابداری
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
221213External Auditorحسابرس خارجیمجاز
221214Internal Auditorحسابرس داخلیمجاز
222113Insurance Brokerکارگزار بیمه
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
224111Actuaryکارشناس بیمه
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
224512Valuerارزیاب و قیمت گذار
232111Architectمعمارمجازمجازمجازمجاز
232112Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
232212Surveyorنقشه بردارمجازمجازمجازمجاز
232213Cartographerکارتوگراف
232214Other Spatial Scientist
جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
232611Urban & Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایمجاز
233211Civil Engineerمهندس عمران
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمجازمجاز
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمجازمجازمجازمجاز
233214Structural Engineerمهندس سازهمجازمجازمجاز
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقلمجازمجازمجاز
233311Electrical Engineerمهندس برقمجازمجازمجازمجاز
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیکمجاز
233611Mining Engineer (excluding Petroleum)مهندسی معدنمجاز
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیمامجازمجاز
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزیمجازمجازمجازمجازمجاز
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
233914Engineering Technologistتکنولوژیست
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
233916Naval Architectمعمار و طراح دریایی
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزیمجاز
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیمجازمجازمجازمجاز
234113Foresterجنگلبان
234211Chemistشیمیدان
234411Geologistزمین شناس
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
234711Veterinarianدامپزشکمجاز
234914Physicistفیزیکدان (پزشکی)
241111Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیمجازمجازمجاز
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهمجازمجازمجازمجاز
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثناییمجازمجازمجازمجازمجاز
241512Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایانمجازمجاز
241513Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایانمجازمجاز
241599Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاصمجازمجازمجازمجاز
242111University Lecturerاستاد دانشگاه
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیمجازمجازمجازمجازمجاز
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایمجازمجازمجازمجاز
251214Sonographerسونوگرافمجازمجازمجازمجاز
251312Occupational Health & Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411Optometristبینایی سنجمجازمجازمجازمجاز
251412Orthoptistمتخصص اورتوپدیمجازمجازمجاز
252111Chiropractorکایروپرکتیکمجازمجازمجاز
252112Osteopathمتخصص بیماری های استخوانمجازمجازمجاز
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیمجاز
252312Dentistدندانپزشکمجازمجازمجازمجازمجاز
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
252511Physiotherapistفیزیوتراپیستمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
252611Podiatristپزشک بیماری پامجازمجازمجازمجازمجازمجاز
252711Audiologistشنواسنجمجازمجازمجازمجازمجاز
252712Speech Pathologistگفتار درمانمجازمجازمجازمجازمجاز
253111General Practitionerپزشک عمومیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
253211Anaesthetistهوشبریمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)مجازمجازمجازمجازمجاز
253312Cardiologistمتخصص قلبمجازمجازمجازمجاز
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینیمجازمجازمجازمجاز
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)مجازمجازمجازمجازمجاز
253315Endocrinologistمتخصص غددمجازمجازمجازمجازمجاز
253316Gastroenterologistمتخصص گوارشمجازمجازمجازمجاز
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژهمجازمجازمجازمجاز
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصابمجازمجازمجازمجاز
253321Paediatricianمتخصص اطفالمجازمجازمجازمجازمجاز
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیهمجازمجازمجازمجاز
253323Rheumatologistروماتولوژیستمجازمجازمجازمجاز
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینهمجازمجاز
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NECمجازمجازمجازمجازمجاز
253411Psychiatristروانپزشکمجازمجازمجازمجازمجاز
253511Surgeon (General)جراح عمومیمجازمجازمجازمجاز
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدیمجازمجازمجازمجاز
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینیمجازمجاز
253516Paediatric Surgeonجراح اطفالمجازمجاز
253517Plastic & Reconstructive Surgeonجراح پلاستیکمجازمجاز
253518Urologistمتخصص اورولوژیستمجازمجاز
253521Vascular Surgeonجراح عروقمجازمجازمجازمجاز
253911Dermatologistمتخصص پوستمجازمجازمجازمجاز
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانسمجازمجازمجازمجازمجاز
253913Obstetrician & Gynaecologistمتخصص زنان و زایمانمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
253914Ophthalmologistچشم پزشکمجازمجازمجازمجاز
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیستمجازمجازمجاز
253917Diagnostic & Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ایمجازمجازمجازمجازمجاز
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمانمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
253999Medical Practitioners necپزشکان عمومیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254111Midwifeماماییمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)مجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254413Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهمجازمجازمجازمجازمجاز
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254415Registered Nurse (Critical Care & Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)مجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254417Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیمجازمجازمجازمجازمجاز
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
254425Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالمجاز
254499Registered Nurse (nec)پرستاران عمومیمجازمجازمجازمجازمجاز
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستممجاز
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزارمجاز
262113Systems Administratorمدیر سیستم ها
263111Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتریمجازمجاز
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابراتمجاز
263312Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابراتمجاز
271111Barristerوکیل مدافع
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیمجاز
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینیمجازمجازمجازمجازمجاز
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشیمجاز
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
272314Psychotherapist#N/Aمجاز
272399Psychologists necروانشناسانمجازمجاز
272511Social Workerمددکار اجتماعیمجازمجازمجازمجاز
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
312312Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
313211Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابراتمجاز
313214Telecommunications Technical Officer or Technologist
افیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
مجاز
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیلمجازمجازمجازمجازمجاز
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)مجازمجازمجازمجازمجاز
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکمجاز
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاهمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخارمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
322313Welder (First Class)جوشگارمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازهمجازمجازمجازمجازمجاز
323212Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنرمجازمجازمجازمجاز
323213Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکارمجازمجازمجازمجاز
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزیمجازمجازمجازمجازمجاز
323313Locksmithقفل ساز
323412Toolmakerسازنده ابزار
324111Panel Beaterتراشکار و صاف کار ماشینمجازمجازمجازمجاز
331111Bricklayerبنامجازمجازمجاز
331211Carpenter & Joinerنجار – نصابمجازمجازمجاز
331212Carpenterنجارمجازمجازمجازمجاز
331213Joinerخدمات نجاریمجازمجاز
332211Painting Trades Workerنقاش حرفه ایمجازمجاز
333111Glazierشیشه گر
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذبمجازمجاز
333212Solid Plastererگچ کارمجازمجازمجاز
333411Wall & Floor Tilerکاشی کار دیوار و کفمجازمجازمجاز
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)مجازمجازمجازمجاز
334112Airconditioning & Mechanical Services Plumber
لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
مجازمجاز
334113Drainerلوله کش
334114Gasfitterلوله کش گازمجاز
334115Roof Plumberعایق کار باممجاز
341111Electrician (General)برق کار عمومیمجازمجازمجازمجازمجاز
341112Electrician (Special Class)برقکار متخصصمجازمجازمجاز
341113Lift Mechanicمکانیک آسانسور
342111Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبریدمجازمجازمجازمجازمجاز
342212Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکیمجاز
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)مجاز
342315Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)مجاز
351111Bakerنانوامجازمجازمجازمجازمجازمجاز
351311Chefآشپزمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
351411Cookآشپزمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
394111Cabinet Makerکابینت سازمجازمجازمجازمجاز
399111Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
399112Shipwrightکشتی ساز
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
411411Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای 489 با ویزاپیک
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و بروز بمانید!

اینستاگرام ویزاپیکتگلرام ویزاپیک
  • سمینار ویزای مهارتی استرالیا

    توجه: مبلغ ثبت نام همایش، مستقیما به حساب موسسه خیریه محک واریز می شود.