لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ۴۸۹

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهرشتهرشتهمناطق کم جمعیت
Far South CoastMid North CoastMurrayNorthern InlandOranaRiverinaSouthern Inland
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیمجازمجاز
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)مجازمجاز
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکمجازمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۳۵۱۱۱Chief Information Officerمامور اطلاعات آشپزمجاز
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلمجازمجازمجاز
۲۲۲۱۱۱Accountant (General)معامله گر کالاها
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجیمجاز
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلیمجاز
۲۲۲۱۱۳Insurance Brokerکارگزار بیمه
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذار
۲۳۲۱۱۱Architectمعمارمجازمجازمجازمجاز
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردارمجازمجازمجازمجاز
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگراف
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientist
جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
۲۳۲۶۱۱Urban & Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایمجاز
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمجازمجاز
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازهمجازمجازمجاز
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقلمجازمجازمجاز
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برقمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیکمجاز
۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (excluding Petroleum)مهندسی معدنمجاز
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیمامجازمجاز
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریایی
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزیمجاز
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیمجازمجازمجازمجاز
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۲۱۱Chemistشیمیدان
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناس
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک