لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ۴۸۹

کد رشته رشته رشته مناطق کم جمعیت
Far South Coast Mid North Coast Murray Northern Inland Orana Riverina Southern Inland
133111 Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی مجاز مجاز
133211 Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس) مجاز مجاز
134111 Child Care Centre Manager مدیر مهدکودک مجاز مجاز مجاز مجاز
134212 Nursing Clinical Director مدیر کلینیک پرستاری مجاز مجاز مجاز
134213 Primary Health Organisation Manager مدیر مرکز کمک های اولیه مجاز مجاز مجاز
134214 Welfare Centre Manager مدیر مرکز بهزیستی
135111 Chief Information Officer مامور اطلاعات آشپز مجاز
141311 Hotel or Motel Manager مدیریت هتل یا متل مجاز مجاز مجاز
222111 Accountant (General) معامله گر کالاها
221112 Management Accountant مدیر حسابداری
221113 Taxation Accountant حسابدار مالیاتی
221213 External Auditor حسابرس خارجی مجاز
221214 Internal Auditor حسابرس داخلی مجاز
222113 Insurance Broker کارگزار بیمه
222311 Financial Investment Adviser مشاور سرمایه گذاری مالی
224111 Actuary کارشناس بیمه
224511 Land Economist ارزیاب و قیمت گذار زمین
224512 Valuer ارزیاب و قیمت گذار
232111 Architect معمار مجاز مجاز مجاز مجاز
232112 Landscape Architect معمار منظر(فضای سبز)
232212 Surveyor نقشه بردار مجاز مجاز مجاز مجاز
232213 Cartographer کارتوگراف
232214 Other Spatial Scientist
جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
232611 Urban & Regional Planner برنامه ریز شهری و منطقه ای مجاز
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک مجاز مجاز
233213 Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان مجاز مجاز مجاز مجاز
233214 Structural Engineer مهندس سازه مجاز مجاز مجاز
233215 Transport Engineer مهندس حمل و نقل مجاز مجاز مجاز
233311 Electrical Engineer مهندس برق مجاز مجاز مجاز مجاز
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک مجاز
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) مهندسی معدن مجاز
233911 Aeronautical Engineer مهندس هواپیما مجاز مجاز
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
233913 Biomedical Engineer مهندسی پزشکی
233914 Engineering Technologist تکنولوژیست
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست
233916 Naval Architect معمار و طراح دریایی
234111 Agricultural Consultant مشاور کشاورزی مجاز
234112 Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی مجاز مجاز مجاز مجاز
234113 Forester جنگلبان
234211 Chemist شیمیدان
234411 Geologist زمین شناس
234611 Medical Laboratory Scientist محقق آزمایشگاهی پزشکی
234711 Veterinarian دامپزشک مجاز
234914 Physicist فیزیکدان (پزشکی)
241111 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher معلم پیش دبستانی مجاز مجاز مجاز
241411 Secondary School Teacher معلم مدرسه متوسطه مجاز مجاز مجاز مجاز
241511 Special Needs Teacher معلم کودکان استثنایی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
241512 Teacher of the Hearing Impaired معلم ناشنوایان مجاز مجاز
241513 Teacher of the Sight Impaired معلم نابینایان مجاز مجاز
241599 Special Education Teachers nec معلمان آموزش و پرورش خاص مجاز مجاز مجاز مجاز
242111 University Lecturer استاد دانشگاه
251211 Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
251212 Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
251213 Nuclear Medicine Technologist تکنسین پزشکی هسته ای مجاز مجاز مجاز مجاز
251214 Sonographer سونوگراف مجاز مجاز مجاز مجاز
251312 Occupational Health & Safety Adviser مشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411 Optometrist بینایی سنج مجاز مجاز مجاز مجاز
251412 Orthoptist متخصص اورتوپدی مجاز مجاز مجاز
252111 Chiropractor کایروپرکتیک مجاز مجاز مجاز
252112 Osteopath متخصص بیماری های استخوان مجاز مجاز مجاز
252311 Dental Specialist متخصص دندانپزشکی مجاز
252312 Dentist دندانپزشک مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
252411 Occupational Therapist متخصص کاردرمانی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
252511 Physiotherapist فیزیوتراپیست مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
252611 Podiatrist پزشک بیماری پا مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
252711 Audiologist شنواسنج مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
252712 Speech Pathologist گفتار درمان مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253111 General Practitioner پزشک عمومی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253211 Anaesthetist هوشبری مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253311 Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی) مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253312 Cardiologist متخصص قلب مجاز مجاز مجاز مجاز
253313 Clinical Haematologist خون شناسی بالینی مجاز مجاز مجاز مجاز
253314 Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس) مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253315 Endocrinologist متخصص غدد مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253316 Gastroenterologist متخصص گوارش مجاز مجاز مجاز مجاز
253317 Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه مجاز مجاز مجاز مجاز
253318 Neurologist متخصص مغز و اعصاب مجاز مجاز مجاز مجاز
253321 Paediatrician متخصص اطفال مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253322 Renal Medicine Specialist متخصص پزشکی کلیه مجاز مجاز مجاز مجاز
253323 Rheumatologist روماتولوژیست مجاز مجاز مجاز مجاز
253324 Thoracic Medicine Specialist متخصص قفسه سینه مجاز مجاز
253399 Specialist Physicians nec پزشکان متخصص NEC مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253411 Psychiatrist روانپزشک مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253511 Surgeon (General) جراح عمومی مجاز مجاز مجاز مجاز
253512 Cardiothoracic Surgeon جراح قلب
253513 Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب
253514 Orthopaedic Surgeon جراح ارتوپدی مجاز مجاز مجاز مجاز
253515 Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی مجاز مجاز
253516 Paediatric Surgeon جراح اطفال مجاز مجاز
253517 Plastic & Reconstructive Surgeon جراح پلاستیک مجاز مجاز
253518 Urologist متخصص اورولوژیست مجاز مجاز
253521 Vascular Surgeon جراح عروق مجاز مجاز مجاز مجاز
253911 Dermatologist متخصص پوست مجاز مجاز مجاز مجاز
253912 Emergency Medicine Specialist متخصص اورژانس مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253913 Obstetrician & Gynaecologist متخصص زنان و زایمان مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253914 Ophthalmologist چشم پزشک مجاز مجاز مجاز مجاز
253915 Pathologist متخصص پاتالوژیست مجاز مجاز مجاز
253917 Diagnostic & Interventional Radiologist رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253918 Radiation Oncologist انکولوژیست- پرتودرمان مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
253999 Medical Practitioners nec پزشکان عمومی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254111 Midwife مامایی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254411 Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254412 Registered Nurse (Aged Care) پرستار مراقبت از سالمندان مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254413 Registered Nurse (Child & Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254414 Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254415 Registered Nurse (Critical Care & Emergency) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار بازتوانی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254417 Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) پرستار معلولیت و توانبخشی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254418 Registered Nurse (Medical) پرستار پزشکی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254421 Registered Nurse (Medical Practice) پرستار آموزش پزشکی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254422 Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت روانی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254423 Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254424 Registered Nurse (Surgical) پرستار اتاق عمل مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
254425 Registered Nurse (Paediatrics) پرستار اطفال مجاز
254499 Registered Nurse (nec) پرستاران عمومی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
261111 ICT Business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT
261112 Systems Analyst تحلیلگر سیستم مجاز
261311 Analyst Programmer برنامه نویس تحلیل گر
261312 Developer Programmer برنامه نویس
261313 Software Engineer مهندس نرم افزار مجاز
262113 Systems Administrator مدیر سیستم ها
263111 Computer Network & Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری مجاز مجاز
263311 Telecommunications Engineer مهندس مخابرات مجاز
263312 Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه مخابرات مجاز
271111 Barrister وکیل مدافع
271311 Solicitor وکیل یا مشاور حقوقی مجاز
272311 Clinical Psychologist روانشناس بالینی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
272312 Educational Psychologist روانشناس آموزشی مجاز
272313 Organisational Psychologist روانشناس سازمانی
272314 Psychotherapist #N/A مجاز
272399 Psychologists nec روانشناسان مجاز مجاز
272511 Social Worker مددکار اجتماعی مجاز مجاز مجاز مجاز
312211 Civil Engineering Draftsperson نقشه کش عمران
312311 Electrical Engineering Draftsperson نقشه کش برق
312312 Electrical Engineering Technician تکنسین برق
313211 Radio Communications Technician تکنسین ارتباطات رادیویی
313212 Telecommunications Field Engineer مهندس مخابرات مجاز
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist
افیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
مجاز
321111 Automotive Electrician برق کار اتومبیل مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
321211 Motor Mechanic (General) مکانیک موتور (عمومی) مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
321212 Diesel Motor Mechanic مکانیک موتور های دیزلی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
321213 Motorcycle Mechanic مکانیک موتور سیکلت
321214 Small Engine Mechanic مکانیک موتور های کوچک مجاز
322211 Sheetmetal Trades Worker شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
322311 Metal Fabricator سازنده دیگ بخار مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
322313 Welder (First Class) جوشگار مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
323211 Fitter (General) تنظیم کننده سازه مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
323212 Fitter & Turner تنظیم کننده و ترنر مجاز مجاز مجاز مجاز
323213 Fitter-Welder تنظیم کننده جوشکار مجاز مجاز مجاز مجاز
323214 Metal Machinist (First Class) ریخته گری با ماشین آلات فلزی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
323313 Locksmith قفل ساز
323412 Toolmaker سازنده ابزار
324111 Panel Beater تراشکار و صاف کار ماشین مجاز مجاز مجاز مجاز
331111 Bricklayer بنا مجاز مجاز مجاز
331211 Carpenter & Joiner نجار – نصاب مجاز مجاز مجاز
331212 Carpenter نجار مجاز مجاز مجاز مجاز
331213 Joiner خدمات نجاری مجاز مجاز
332211 Painting Trades Worker نقاش حرفه ای مجاز مجاز
333111 Glazier شیشه گر
333211 Fibrous Plasterer نصب کننده سقف کاذب مجاز مجاز
333212 Solid Plasterer گچ کار مجاز مجاز مجاز
333411 Wall & Floor Tiler کاشی کار دیوار و کف مجاز مجاز مجاز
334111 Plumber (General) لوله کش (عمومی) مجاز مجاز مجاز مجاز
334112 Airconditioning & Mechanical Services Plumber
لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
مجاز مجاز
334113 Drainer لوله کش
334114 Gasfitter لوله کش گاز مجاز
334115 Roof Plumber عایق کار بام مجاز
341111 Electrician (General) برق کار عمومی مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
341112 Electrician (Special Class) برقکار متخصص مجاز مجاز مجاز
341113 Lift Mechanic مکانیک آسانسور
342111 Airconditioning & Refrigeration Mechanic مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
342212 Technical Cable Jointer تکنسین کابل های فشار قوی
342313 Electronic Equipment Trades Worker کارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی مجاز
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی) مجاز
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی) مجاز
351111 Baker نانوا مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
351311 Chef آشپز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
351411 Cook آشپز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز
394111 Cabinet Maker کابینت ساز مجاز مجاز مجاز مجاز
399111 Boat Builder & Repairer سازنده قایق و تعمیرکار
399112 Shipwright کشتی ساز
411213 Dental Technician تکنسین دندانپزشکی
411411 Enrolled Nurse پرستار مورد تایید