آخرین اخبار ویزای مهارتی ( دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا ) – گزارش راند جولای ۲۰۱۹

 

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند اول دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه جولای ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی 2019-2020 را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، 1100 دعوت نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ استرالیا فامیلی صادر شد. تعداد دعوت نامه به نسبت دور قبلی از  110 عدد بود، به 1100 افزایش یافته است. کف امتیاز رشته های غیر پرو راتا به 80 امتیاز کاهش یافته است. رشته های پرو راتا نیز تغییراتی داشته اند که در این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسری فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز 80 می باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۸۹ ایالتی دعوت نامه ها توسط هر ایالت صادر می شود و آمار آنها در این گزارش نمی باشد. برای اینکه از از صف انتظار خود آگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

 

تعداد دعوتنامه 189 -جولای 2019

کف امتیاز 489 فامیلی

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non-Pro rata به 80 امتیاز کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با 80 امتیاز 59 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از 1 روز با امتیاز 85 به 59 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با 70و 75 امتیاز در صف اتتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز 70 و 75 امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای 189 کاهش خواهد یافت.

افرادی که با 80 امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

 

ویزای 189 استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه کش عمران به 80 امتیاز کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با 80 امتیاز 59 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از 1 روز با امتیاز 85 به 59 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۰ و 75 امتیاز در صف اتتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز 70 و 75 امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای 189 کاهش خواهد یافت.

افرادی که با 80 امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه به 80 امتیاز کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با 80 امتیاز 59 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از 1 روز با امتیاز 85 به 59 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با 70 و 75 امتیاز در صف اتتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز 70 و 75 امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای 189 کاهش خواهد یافت.

افرادی که با 80 امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر 85 است و صف انتظار با این امتیاز  209 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز 10 امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز  1 روز با امتیاز 95 به 209 روز با امتیاز 85 تغییر یافته است.

پیش بینی:
 افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف 4 ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

189 حسابداری

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر 85 است و صف انتظار با امتیاز فوق 124 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز 5 امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف از 14 روز با امتیاز 90 به 124 روز با امتیاز 85 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی طی ماه های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف 20 ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

حسابرسی 189

آخرین وضعیت:
کف امتیار با 10 امتیاز کاهش به 80 رسیده و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز 80، 67 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز 10 امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از 1 روز با امتیاز 90 به 67 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در ماه های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

الکترونیک

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده 80 است با 62 روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل 5 واحد کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از  22 روز با امتیاز 85 به 62 روز با امتیاز 80 تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل 2 ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

صنایع و مکانیک 189

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده 80 است با صف انتظار 101 روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از  19 روز با امتیاز 85 به 101 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل 2 ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل 12 ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.

تکنولوژیست 189

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ظبق گزارش آخرین راند 80 است و زمان انتظار برای دعوت 90 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:  5 امتیاز نسبت به راند قبلی کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: از 32 روز با امتیاز 85 به 90 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه، شانس دعوت خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی و کم تر شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.

 

ICT 189

آخرین وضعیت:
کف امتیاز 80 با 69 روز صف انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: از 4 روز با امتیاز 85 به 69 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل 2 ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.

نرم افزار 189

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده 80 بوده و صف انتظار در این امتیاز 59 روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: 5 امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: از 11 روز با امتیاز 85 به 59 روز با امتیاز 80 تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه شانس دریافت دعوتنامه خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی امسال شانس کمی دارند.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

برای دریافت ویزای تخصص و نهایتا اقامت استرالیا و مهاجرت به استرالیا نیاز به کسب ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی دارید. اگر می خواهید شرایط خود را برای دریافت دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا سنجش کنید از طریق فرم آنلاین ارزیابی و امتیاز شماری می توانید به راحتی امتیاز خود را شمارش نموده نمایید.

برای دریافت مشاوره با وکیل مهاجرت به استرالیا ، از بخش تماس با ما  میتوانید با کارشناسان ویزاپیک هماهنگی نمایید.

مرجع خبر: سایت اداره مهاجرت استرالیا