آخرین اخبار ویزای مهارتی ( دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا ) – گزارش راند ژوئن ۲۰۱۹

 

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند دوازدهم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه ژوئن ۲۰۱۹ را منتشر کرد. بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۱۱۰ دعوت نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ فامیلی صادر شد. تعداد دعوت نامه به نسبت دور قبلی که  ۱۰۰ عدد بود، تغییری نداشته است. کف امتیاز رشته های غیر پرو راتا به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است. رشته های پرو راتا نیز تغییراتی داشته اند که در این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسری فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز ۹۰ می باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می باشد. برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ ایالتی دعوت نامه ها توسط هر ایالت صادر می شود و آمار آنها در این گزارش نمی باشد. برای اینکه از از صف انتظار خود آگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

 

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non-Pro rata به ۸۵ امتیاز می باشد. صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵امتیاز ۱ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۴۸ روز با امتیاز ۸۰ به ۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در یک سال آینده داشته باشند. افرادی که با ۷۰ امتیاز در صف اتتظار هستند باید منتظر اخبار سال آینده از جولای ۲۰۱۹ به بعد باشند تا در صورت افزایش دعوت نامه ها بتوانند شرایط خود را بهتر کنند. با شرایط فعلی حداقل ۱ ماه باید صبر کرد تا مشخص شود صف جدید چگونه تشکیل خواهد شد. افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه کش عمران به ۸۵ امتیاز می باشد. صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۴۸ روز با امتیاز ۸۰ به ۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در یک سال آینده داشته باشند. افرادی که با ۷۰ امتیاز در صف اتتظار هستند باید منتظر اخبار سال آینده از جولای ۲۰۱۹ به بعد باشند تا در صورت افزایش دعوت نامه ها بتوانند شرایط خود را بهتر کنند. با شرایط فعلی حداقل ۱ ماه باید صبر کرد تا مشخص شود صف جدید چگونه تشکیل خواهد شد. افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

 

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه به ۸۵ امتیاز می باشد. صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۴۸ روز با امتیاز ۸۰ به ۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند بنظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در یک سال آینده داشته باشند. افرادی که با ۷۰ امتیاز در صف اتتظار هستند باید منتظر اخبار سال آینده از جولای ۲۰۱۹ به بعد باشند تا در صورت افزایش دعوت نامه ها بتوانند شرایط خود را بهتر کنند. با شرایط فعلی حداقل ۱ ماه باید صبر کرد تا مشخص شود صف جدید چگونه تشکیل خواهد شد. افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۵ است و صف انتظار با این امتیاز  ۱روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز از ۸ روز با امتیاز ۹۰ به ۱ روز با امتیاز ۹۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۵ امتیازی حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۶ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۰ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱۴ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۳۲ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۴ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار با ۵ امتیاز افزایش به ۹۰ رسیده و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز ۹۰، ۱ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از ۷روز با امتیاز ۸۵ به ۱ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۶ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۸۵ است با ۲۲ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۴۸ روز با امتیاز ۸۰ به ۲۲ روز با امتیاز ۸۵ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۳ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۸۵ است با صف انتظار ۱۹ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از  ۱۱۱ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۹ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ظبق گزارش آخرین راند ۸۵ است و زمان انتظار برای دعوت ۳۲ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:  ثابت مانده است.
تغییر صف انتظار: از ۶ روز به ۳۲ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه، شانس دعوت خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی و کم تر شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.

 

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز ۸۵ با صف ۴ روز

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: از ۸۸ روز با امتیاز ۸۰ به ۴ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۵ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی و کمتر شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.