۰
(۰)

آخرین اخبار ویزای مهارتی ( دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا ) – گزارش راند آگوست ۲۰۱۹

 

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند دوم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه آگوست ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۲۰۰ دعوت نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ استرالیا فامیلی صادر شد. تعداد دعوت نامه به نسبت دور قبلی از  ۱۱۰۰ عدد بود، به ۲۰۰ کاهش یافته است. کف امتیاز رشته های غیر پرو راتا به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است. رشته های پرو راتا نیز تغییراتی داشته اند که در این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسری فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز ۸۰ می باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۸۹ ایالتی دعوت نامه ها توسط هر ایالت صادر می شود و آمار آنها در این گزارش نمی باشد. برای اینکه از از صف انتظار خود آگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

 

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non-Pro rata به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

 

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه کش عمران به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است و مدت زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۰ است و صف انتظار با این امتیاز  ۲۲ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز  از ۲۰۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۲۲ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
 افرادی که با ۸۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۴ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱۵۳ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ثابت مانده است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۲۴ روز به ۱۵۳ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها طی ماه های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار با ۵ امتیاز افزایش به ۸۵ رسیده و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز ۸۵، ۲۷ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از ۶۷ روز با امتیاز ۸۰ به ۲۷ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها در ماه های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۸۵ است با ۱۱ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۶۲ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۹۰ است با صف انتظار ۴ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۱۰ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۰۱ روز با امتیاز ۸۰ به ۴ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ظبق گزارش آخرین راند ۸۵ است و زمان انتظار برای دعوت ۱۲ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:  ۵ امتیاز نسبت به راند قبلی افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: از ۹۰ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۲ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه، شانس دعوت خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی و کم تر شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.

 

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز ۸۵ با ۱۱ روز صف انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: از ۶۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی برای دریافت دعوتنامه دارند.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ۸۰ بوده و صف انتظار در این امتیاز ۲۸ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: تغییری نداشته است.
تغییر صف انتظار: از ۵۹ روز به ۲۸ روز کاهش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه شانس دریافت دعوتنامه خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی امسال شانس کمی دارند.

گزارش ویزای 189 استرالیا

برای دریافت ویزای تخصص و نهایتا اقامت استرالیا و مهاجرت به استرالیا نیاز به کسب ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی دارید. اگر می خواهید شرایط خود را برای دریافت دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا سنجش کنید از طریق فرم آنلاین ارزیابی و امتیاز شماری می توانید به راحتی امتیاز خود را شمارش نموده نمایید.

اگر هم مایل مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری هستید و همچنین خواهان کسب اطلاعات تکمیلی در مورد ویزای سرمایه گذاری استرالیا میباشید، میتوانید از به صفحه سرمایه گذاری در استرالیا مراجعه و از اطلاعات جامع درج شده بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره با وکیل مهاجرت به استرالیا ، از بخش تماس با ما  میتوانید با کارشناسان ویزاپیک هماهنگی نمایید.

مرجع خبر: سایت اداره مهاجرت استرالیا

به محتوای این مطلب چه امتیازی میدهید؟

برای ثبت امتیاز، روی ستاره کلیک کنید! عالی - متوسط - ضعیف

امتیاز متوسط ۰ / ۵. تعداد آراء: ۰

تا الان امتیازی ثبت نشده است، اولین نفری باشید که رای میدهید.

متاسفیم که این مطلب را نپسندیدید!

اجازه بدهید که این مطلب را اصلاح کنیم!

لطفا به ما اطلاع دهید که چطور میتوانید این مطلب را تصحیح نماییم؟