آخرین اخبار ویزای مهارتی (دعوت‌نامه ویزای مهارتی استرالیا) – گزارش راند آگوست ۲۰۱۹

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی استرالیا) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند دوم دعوت‌نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه آگوست ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۲۰۰ دعوت‌نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ استرالیا فامیلی صادر شد. تعداد دعوت‌نامه به نسبت دور قبلی از  ۱۱۰۰ عدد بود، به ۲۰۰ کاهش‌یافته است. کف امتیاز رشته‌های غیر پرو راتا به ۸۵ امتیاز افزایش‌یافته است. رشته‌های پرو راتا نیز تغییراتی داشته‌اند که در این مقاله به‌تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای پشتیبانی فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده‌اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز ۸۰ می‌باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می‌باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۸۹ ایالتی دعوت‌نامه‌ها توسط هر ایالت صادر می‌شود و آمار آن‌ها در این گزارش نمی‌باشد. برای اینکه از صف انتظار خودآگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته‌های Non-Pro rata به ۸۵ امتیاز افزایش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز هست.

مقایسه باراند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه‌کش عمران به ۸۵ امتیاز افزایش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه به ۸۵ امتیاز افزایش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۱۰ روز هست.

مقایسه باراند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۰ روز با امتیاز ۸۵ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۲۰ است و صف انتظار با این امتیاز  ۲۲روز هست.

مقایسه باراند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت‌زمان انتظار نیز  از ۲۰۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۲۲ روز با امتیاز ۹۰ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
 افرادی که با ۸۵ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالاً در یک صف ۴ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند

.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱۵۳ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ثابت مانده است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۲۴ روز به ۱۵۳ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها طی ماه های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار با ۵ امتیاز افزایش به ۸۵ رسیده و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز ۸۵، ۲۷ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از ۶۷ روز با امتیاز ۸۰ به ۲۷ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه‌ها در ماه‌های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۸۵ است با ۱۱ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۶۲ روز با امتیاز ۸۰ به ۱۱ روز با امتیاز ۸۵ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه‌ها حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۹۰ است با صف انتظار ۴ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۱۰ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۰۱ روز با امتیاز ۸۰ به ۴ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوت‌نامه حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.