آخرین اخبار ویزای مهارتی استرالیا (دعوت‌نامه ویزای مهارتی) – گزارش راند سپتامبر ۲۰۱۹

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند سوم دعوت‌نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۲۰۰ دعوت‌نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ استرالیا فامیلی صادر شد. تعداد دعوت‌نامه به نسبت دور قبلی از  تغییری نیافته است. کف امتیاز رشته‌های غیر پرو راتا، ۸۵ امتیاز ثابت باقی‌مانده است. رشته‌های پرو راتا نیز تغییراتی داشته‌اند که در این مقاله به‌تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسری فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده‌اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز ۸۵ می‌باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می‌باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۸۹ ایالتی دعوت‌نامه‌ها توسط هر ایالت صادر می‌شود و آمار آن‌ها در این گزارش نمی‌باشد. برای اینکه از صف انتظار خودآگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

ویزای مهارتی استرالیا

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non-Pro rata در امتیاز ۸۵ ثابت مانده است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۳۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:ثابت باقی مانده است و مدت زمان انتظار از ۱۰ روز به ۳۹ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه کش عمران در امتیاز ۸۵ ثابت مانده است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۳۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:ثابت باقی مانده است و مدت زمان انتظار از ۱۰ روز به ۳۹ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ رشته نقشه کش عمران هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه در امتیاز ۸۵ ثابت مانده است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۵ امتیاز ۳۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:ثابت باقی مانده است و مدت زمان انتظار از ۱۰ روز به ۳۹ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ رشته امنیت شبکه هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت افزایش تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۵ است و صف انتظار با این امتیاز  ۶ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز  از ۲۲ روز با امتیاز ۹۰ به ۶ روز با امتیاز ۹۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
 افرادی که با ۸۵ امتیاز اقدام کرده اند در صورت افزایش دعوتنامه شانس خواهند داشت. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۴۰۴ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ثابت مانده است.
تغییر صف انتظار: صف از  ۱۵۳ روز به ۴۰۴ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها طی ماه های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار ۸۵ باقی مانده است و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز ۸۵، ۱۰۶ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ثابت باقی مانده است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از ۲۷ روز به ۱۰۶ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها در ماه های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۹۵ است با ۱ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۱۰ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۱۱ روز با امتیاز ۸۵ به ۱ روز با امتیاز ۹۵ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه ها حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

ویزای مهارتی استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۹۵ است با صف انتظار ۱۵ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۴ روز با امتیاز ۹۰ به ۱۵ روز با امتیاز ۹۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت افزایش تعداد دعوتنامه حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.