قسمت Speaking و Writing در آزمون PTE

این بخش شامل 6 قسمت برای سنجش مهارت Speaking و 2 قسمت برای سنجش مهارت Writing است. و زمان آن 77 تا 93 دقیقه است.

توضیحات مربوط به بخش های گفتاری و نوشتاری در آزمون PTE

این قسمت از آزمون تاثیری در نمره شما ندارد ولی فرصتی را فراهم می کند که اطلاعاتی از خودتان ارائه دهید و از نظر روانی هم آرامش بیشتری برای شروع آزمون کسب کنید. 25 ثانیه فرصت دارید که سوال را بخوانید و پاسخ خود را آماده کنید و سپس 30 ثانیه برای ضبط پاسخ خود خواهید داشت. فقط یک بار می توانید پاسخ را ضبط کنید و اگر بیش از 3 ثانیه سکوت کنید، ضبط صدا خود به خود متوقف می شود.

در این قسمت به شما متن های حداکثر 60 کلمه ای داده می شود. شما بین 30 تا 40 ثانیه فرصت دارید که خود را آماده کنید تا متن را به صورت بلند روخوانی کنید. پس از اتمام زمان آماده سازی صدای بیپ  شنیده می شود، میکروفون باز می شود و باید بلافاصله روخوانی را آغاز کنید. مدت زمان ضبط صدا با توجه به طول متن متفاوت است. فقط یک بار می توانید صدای خود را ضبط کنید و اگر بیش از 3 ثانیه سکوت کنید ضبط صدا متوقف می شود.

در این قسمت هر دو مهارت Reading و Speaking مورد سنجش قرار می گیرد.

نکته مهم در این قسمت خواندن متن بصورتی است که معنای آن منتقل شود و به این منظور مکث های به موقع و بالا و پایین بردن صدا (Intonation) اهمیت زیادی دارند. در ضمن خواندن باید روان، واضح و با تانی باشد.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا کلیک کنید.

در این قسمت شما به جملات ضبط شده (3 تا 9 ثانیه) گوش می کنید و 15 ثانیه فرصت دارید که هر جمله را عینا (تا حد امکان) تکرار کنید. دقت کنید که در این بخش صدای بیب که اعلام ضبط صدا می کند وجود ندارد، پس به محض اینکه جمله ضبط شده تمام شد و روی صفحه کلمه Recording را مشاهده کردید جمله را تکرار کنید. فقط یکبار شانس ضبط صدا برای هر جمله را دارید و سکوت بیش از 3 ثانیه به معنای پایان ضبط برای آن جمله است.

در این قسمت مهارت Listening و Speaking ارزیابی می شوند.

دقت کنید که فقط یکبار می توانید به جمله ضبط شده گوش کنید، پس تمرکز زیادی لازم دارید. در عین حال جمله را با تانی و تکیه درست کلمات و مکث های صحیح ادا کنید تا نمره بالاتری در این قسمت کسب کنید.

برای دیدن نمونه سوال اینجا را کلیک کنید.

در این قسمت تصویری روی صفحه ظاهر می شود و شما 25 ثانیه فرصت دارید که تصویر را مطالعه کرده و خود را آماده توصیف آن کنید. سپس صدای بیپ شنیده می شود و شما 40 ثانیه فرصت خوهید داشت تا تصویر را توصیف کنید. فقط یکبار می توانید صدای خود را ضبط کنید و اگر بیش از 3 ثانیه مکث کنید، ضبط صدا متوقف می شود.

دراین قسمت مهارت Speaking مورد سنجش قرار می گیرد.

نکته مهم در این بخش توصیف تصویر به گونه ای است که شامل نکات کلی و جزئی مرتبط باشد و این نکات باید در قالب منظمی ارائه شود. به این منظور، در 25 ثانیه ای که زمان دارید ار اطلاعات کلی تصویر و جزئیاتی که لازم می دانید نت برداری کنید و در هنگام ضبط پاسخ، ابتدا تصویر را با یک جمله معرفی کنید، سپس نکات کلی و جزئی را با استفاده از جملات مناسب بیان کرده و با یک نتیجه گیری پاسخ خود را تمام کنید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این قسمت شما باید به سخنان یک استاد که یک مطلب علمی را تشریح می کند به مدت حداکثر 90 ثانیه گوش می کنید، سپس ده ثانیه فرصت دارید خود را آماده کنید، سپس صدای بیپ شنیده می شود و به شما 40 ثانیه فرصت داده خواهد شد تا سخنان استاد را بازگویی کنید.

فقط یکبار می توانید صدای خود را ضبط کنید و سکوت بیش از سه ثانیه به معنای پایان ضبط است.

در این قسمت هر دو مهارت شنیداری و گفتاری سنجیده می شود.

نکته مهم در این قسمت خلاصه کردن مطلب شنیده شده به گونه ای که تمام نکته های اصلی در بر گرفته شوند. به این منظور لازم است در طول گوش دادن به متن، از نکات مهم نت برداری شود تا در هنگام بازگویی، نکات اصلی پوشش داده شوند و از تکرار پرهیز شود.

همچنین دقت کنید که فقط 40 ثانیه برای بازگویی متن فرصت دارید، پس اگر در زمان صحبت اشتباهی درگرامر را تلفظ کردید، به صحبت ادامه داده و اشتباهات خود را تصحیح نکنید چرا که از روانی صحبت شما می کاهد و زمان شما را کم می کند.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این قسمت شما به یک سوال کوتاه گوش می کنید و سپس 10 ثانیه فرصت دارید که به آن با یک یا چند کلمه پاسخ دهید. دقت کنید که در این قسمت صدای بیب کوتاه که اعلام ضبط صدا می کند وجود ندارد و باید به محض اینکه سوال تمام شد و روی صفحه کلمه Recording ظاهر شد، به سوال پاسخ دهید. سوال فقط یکبار پخش می شود و ممکن است همراه آن تصویری نیز ظاهر می شود.

در این قسمت مهارت های Listening و Speaking سنجیده می شود.

از آنجا که مکث بیش از 3 ثانیه به معنای پایان ضبط صداست، باید پاسخ سوال بلافاصله داده شود و از پاسخ های بلند نیز پرهیز شود.

در این قسمت مهارت های Reading و Writing سنجیده می شود.

یک متن (تا 300 کلمه) داده می شود و شما باید در مدت زمان 10 دقیقه آن متن را در یک جمله خلاصه کنید. این جمله باید تمام نکات اصلی متن را در برداشته باشد و بین 5 تا 75 کلمه باشد.

پس از اینکه جمله را نوشتید حتما آن را از نظر تعداد کلمه و درستی جمله چک کنید. برای خلاصه کردن متن جمله باید حتما مرکب باشد تا بتواند تمام نکات اصلی متن را در خود جای دهد.

برای دیدن نمونه سوال اینجا را کلیک کنید.

در این قسمت مهارت Writing ارزیابی می شود. یک موضوع انشا داده می شود و باید بر اساس موضوع داده شده، یک انشای 300 کلمه ای در 20 دقیقه نوشته شود. لازم است موضوع انشا  به خوبی خوانده و درک شود و انشای نوشته شده در بردارنده تمام نکات اصلی سوال باشد.

برای دیدن نمونه سوال اینجا را کلیک کنید.