مصاحبه با رادیو نشاط و تحلیل راند11 اکتبر درمورد امتیاز بندی ویزای مهارتی استرالیا

بروز رسانی گزارش 11 اکتبر روی امتیاز بندی ویزای مهارتی استرالیا متن مصاحبه آقای مصطفی هماپور با رادیو نشاط در مورد تحلیل راند 11 اکتبر ویزای مهارتی این هفته بروز رسانی گزارش 11 اکتبر درمورد امتیاز بندی مهارت ها را [...]