آخرین اخبار ویزای کاری استرالیا ( دعوت‌نامه ویزای کاری) – گزارش راند اکتبر ۲۰۱۹

 

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کاری (ویزای مهارتی) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند چهارم دعوت‌نامه ویزای کاری استرالیا مربوط به ماه اکتبر ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹٫۲۰۲۰٫ را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۱۵۰۰٫دعوت‌نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا صادر شد و برای ویزای ۴۸۹ استرالیا هیچ دعوت‌نامه‌ای صادر نشد. تعداد دعوت‌نامه به نسبت دور قبلی از مجموع ۲۰۰٫ دعوت‌نامه به ۱۵۰۰٫ دعوت‌نامه افزایش‌یافته است. کف امتیاز رشته‌های غیر پرو راتا، به امتیاز ۸۰٫ کاهش‌یافته است. رشته‌های پرو راتا نیز تغییراتی داشته‌اند که کاهش ۱۵٫ امتیاز رشته مهندسی صنایع و مکانیک ازجمله بارزترین این تغییرات می‌باشد. کف امتیاز برای تمامی رشته‌های پروراتا به‌جز حسابداری و حسابرسی، ۸۰٫ امتیاز می‌باشد. جزئیات بیش‌تر این تغییرات در این مقاله به‌تفصیل بیان‌شده است.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ می‌باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۹۱٫ ایالتی دعوت‌نامه‌ها توسط هر ایالت صادر می‌شود و آمار آن‌ها در این گزارش نمی‌باشد. برای اینکه از صف انتظار خودآگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته های Non-Pro rata با توجه به افزایش تعداد دعوتنامه در راند اکتبر به امتیاز ۸۰ کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۱۲۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از ۳۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۲۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت کاهش نیافتن تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه کش عمران به امتیاز ۸۰ کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۱۲۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از ۳۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۲۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت کاهش نیافتن  تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه

به امتیاز ۸۰ کاهش یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۱۲۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش یافته است و مدت زمان انتظار از ۳۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۲۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۵ امتیاز در صف اتتظار هستند، در صورت کاهش نبافتن تعداد دعوتنامه در ماه های آینده شانس خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۰ است و صف انتظار با این امتیاز  ۳۵ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز  از  ۶ روز با امتیاز ۹۵ به ۳۵ روز با امتیاز ۹۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
 افرادی که با ۸۵ امتیاز اقدام کرده اند در صورتی که تعداد دعوتنامه کاهش نیابد، شانس خواهند داشت. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیاز دارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز ۸۵ و ۹۰ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱۸۲ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ثابت مانده است.
تغییر صف انتظار: صف از ۴۰۴ روز به ۱۸۲ روز کاهش یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی در صورتی که تعداد دعوتنامه ها کاهش نیابد، طی ماه های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز های فوق تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار به ۸۰ امتیاز کاهش یافته است و صف انتظار برای دریافت دعوت نامه با امتیاز ۸۰، ۱۲۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف انتظار نسبت دور قبلی از ۱۰۶ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۲۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت کاهش نیافتن تعداد دعوتنامه ها در ماه های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز های فوق تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۸۰ است با ۳۰۴ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۱۵ واحد کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۱ روز با امتیاز ۹۵ به ۳۰۴ روز با امتیاز ۸۰ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت کاهش نیافتن تعداد دعوتنامه ها حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت. در صورتی که افراد متأهل با امتیاز های فوق تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت. این افراد برای افزایش شانس یا ماندن در رقابت لازم است از امتیاز کمکی همسر استفاده کنند.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۸۰ است با صف انتظار ۱۹۱ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۱۵ امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۵ روز با امتیاز ۹۵ به ۱۹۱ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در صورت کاهش نیافتن تعداد دعوتنامه شانس خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی برای دعو